32 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26/01/2002
Resmi Gazete No: 24652

Yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanmış olan yeniden değerleme, kurumlar vergisi istisnaları ve yatırım indirimi işlemlerine ilişkin olarak daha önce Bakanlığımızca yayımlanan 25 Sıra No. lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(1) ile belirlenerek, yeniden değerleme işlemlerinde 200 milyar lira, kurumlar vergisi istisnaları işlemlerinde 20 milyar lira ve yatırım indirimi istisnası işlemlerinde 100 milyar lira olarak uygulanmakta olan hadler; Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 227 nci ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun(3) 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 2002 yılı için (kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin 2002 yılında başlayan özel hesap dönemleri dahil) aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1. Yeniden Değerleme İşlemleri

Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 500 milyar lirayı aşan mükellefler, söz konusu kıymetlerin yeni değerleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.

2. Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin İşlemler

A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile Kurumlar Vergisi Kanununun(4) geçici 28' inci maddesi hükmüne göre yararlanılacak istisna tutarının 50 milyar lirayı aşması halinde, mükellefler bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.

3. Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemler

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 250 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmek için, bu haddi aşan yatırım indirimine konu harcamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.

4. Parasal hadler

Bu Tebliğde yer alan parasal hadler Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 1 milyar liradan daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

Tebliğ olunur.(1) 30.12.1999 gün ve 23.922 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(2) 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(3) 13.06.1989 gün ve 20194 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(4) 10.06.1949 gün ve 20194 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

25 SERİ NO'LU SM, SMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1999
Resmi Gazete No: 23922

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun(1) 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin(2) 7 nci maddesinde, yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek konu ve belgeler belirtilmiştir. Sözkonusu yönetmelik hükümleri uyarınca, yeminli mali müşavirlerin tasdik edebileceği konularla ilgili olarak yapılacak tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca yayımlanan genel tebliğler ile belirlenmektedir.

Bu Tebliğ ile yeminli mali müşavirlerce tasdiki gereken işlemler ve tam tasdik sözleşmelerinin vergi dairelerine bildirilmesi konularında düzenlemeler yapılmıştır.

1. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER

Daha önce yayımlanan genel tebliğler(3) ile yeniden değerleme, kurumlar vergisi istisnaları ve yatırım indirimine ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sözkonusu işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi, belirli bir tutarı aşması halinde zorunlu tutulmuştur. Bu tutarlar Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.1.1. Yeniden Değerleme İşlemleri

Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 200 milyar lirayı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, sözkonusu kıymetlerin yeni değerleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.


1.2. Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin İşlemler
A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi hükmüne göre yararlanılan istisna tutarının 20 milyar lirayı aşması halinde, bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü uyarınca yararlanılan iştirak kazançları istisnasına ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdik ettirilmesi uygulaması 1/1/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.1.3. Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemlerGelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 100 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimine konu harcamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.Yatırım indirimi tasdik raporları yatırım indirimine konu harcamaların gerçekleştirildiği dönemler için düzenlenecektir. Yararlanılacak yatırım indiriminin sadece müteakip vergilendirme döneminde yapılması öngörülen yatırım harcamasına ilişkin olması durumunda, bu döneme ilişkin olarak bir tasdik raporu düzenlenmeyecektir.Yatırım harcamasının yapıldığı dönem için düzenlenen tasdik raporunda;- Yatırım indiriminden yararlanabilecek harcama tutarına,- Bir önceki yıl öngörülen yatırım harcaması üzerinden yatırım indiriminden yararlanılmış olması halinde, harcama tutarı da dikkate alınarak öngörülen yatırım indirimi uygulamasının doğruluğuna,- Bu dönem için yararlanılabilecek yatırım indirimi tutarına,ilişkin açılamalara ayrıca yer verilecektir.1.4. Tasdik İşleminin Yaptırılmamasının SonucuVergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin 2 numaralı bendinde, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlamaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca, sözkonusu maddede, 2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacakları belirtilmiştir. Dolayısıyla, yeminli mali müşavirlerce tasdiki zorunlu olan işlemlerde, tasdik işleminin yaptırılmaması halinde mükellefler tasdike konu haklardan yararlanamayacaklardır.
1.5. Tam Tasdik Yaptıran Mükelleflerin Durumu
18 Sıra Numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(4) hükümlerine göre gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, yukarıda belirtilen tasdikleri ayrıca yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.
2- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ İLE EKLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİLMESİ
Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak yeminli mali müşavirlerle düzenlenen sözleşmelerin, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerince bilinmemesi çeşitli sıkıntılara neden olmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla, 1/1/2000 tarihinden itibaren yeminli mali müşavirler, sözkonusu sözleşmeleri, sözleşme düzenledikleri mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, sözleşme düzenlenmesi gereken sürenin bitimini takip eden ayın son gününe kadar bir yazı ile bildireceklerdir. Yazıya yapılan sözleşmenin ilk sayfasının bir fotokopisi de eklenecektir.

Düzenlenen sözleşmenin daha sonra taraflarca feshedilmesi halinde de durum yeminli mali müşavirce fesih tarihini izleyen bir ay içerisinde ilgili vergi dairesine bildirilecektir
Bildirimlerin posta ile yapılması durumunda taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Düzenlenen sözleşmelerin Bakanlığımıza meslek odaları vasıtasıyla bildirilmesine ilişkin uygulama eskiden olduğu gibi devam edecektir.

Süresinden sonra tam tasdik sözleşmesi düzenlenmesi halinde, mükelleflerin 15 milyar lirayı aşan katma değer vergisi iade taleplerinin yeminli mali müşavir tasdik raporlarına istinaden yerine getirilmesi mümkün değildir.
Ayrıca, katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının düzenlenmesinde, süresinde tam tasdik sözleşmesi yapmamış mükellefler ile ilgili olarak yeminli mali müşavirlerden alınan teyit yazılarına itibar edilmeyecektir. Bu nedenle, yeminli mali müşavirlerin tam tasdik sözleşmesi yaptıkları mükelleflere ilişkin olarak verecekleri teyit yazılarında sözleşmenin süresinde yapıldığı hususunu da açık bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
(1) 13/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 22 02/01/1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

(3) Yeniden değerleme, kurumlar vergisi istisnaları ve yatırım indirimine ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar sırasıyla 2, 5 ve 7 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir.

(4) 30/07/1995 tarih ve 22359 sayıl Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

24 SERİ NO'LU SM, SMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 24/03/1998
Resmi Gazete No: 23296

Bilindiği üzere, Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raponlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak, süre uzatımı yönünde Bakanlığımıza intikal eden talepler ve geçen uygulama süreci dikkate alınarak, tasdik raporlarının daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesini temin amacıyla, bundan böyle Tam Tasdik, Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi Tasdik Raporlarının beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde yeminli mali müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

13 SERİ NO'LU SM, SMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1994
Resmi Gazete No: 21963 

2 Sıra No'lu "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesi uyarınca yaptıkları "yeniden değerleme" işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesine ilişkin uygulamalarla ilgili olarak belirlenen yeni düzenlemeler ile yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına ilişkin hadlerin artırılması bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

A _ Yeniden Değerleme Tasdik Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Yeniden Düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, 22.02.1990 gün ve 20441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "2 Sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği" ile 3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinde yer alan "yeniden değerleme" hükümlerinin uygulanması kapsamında yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 3 milyar lirayı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Tebliğin B bendinde, yeminli mali müşavirlerce yapılan tasdik işlemi sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Yeniden Değerleme Tasdik Raporlarında bulunması gerekli asgari bilgiler açıklanmıştır.

Bu bilgilere ilave olarak sözkonusu tasdik raporlarında yeminli mali müşavirlerce:

1 - İlgili iktisadi kıymetlerin aktife giriş tarihlerinin belirtilmesi,

2 - İktisadi kıymetlerin uygulanan amortisman usulüne ve amortisman oranına göre gruplandırılarak gösterilmesi,

3 - Gayrimenkullerin ayrı bir grupta toplanması,

4 - Mükelleflerin en son bilançosunun yanı sıra bir önceki dönem bilançosunun da rapora eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

B _ Tasdik Kapsamına Giren Yeniden Değerlemeye Esas Alınan Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Tutarına İlişkin Had Arttırılmıştır.

Günün ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak, yeminli mali müşavirlik tasdik kapsamı içerisindeki amortismana tabi iktisadi kıymet tutarı 3 milyar liradan 15 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ait olanlar da dahil olmak üzere Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesinde yer alan "yeniden değerleme" hükümlerinin uygulanması kapsamında yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 15 milyar lirayı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

C _ Tasdik Kapsamına Giren İhracat Teslimleri ve İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler İle Uluslararası Taşımacılık İşlemlerinden Doğan Katma Değer Vergisinin İadesine ilişkin Had Arttırılmıştır.

Yeminli mali müşavir tasdik raporları uyarınca ihracat teslimleri ve ihraç kaydıyla yapılan teslimler ile uluslararası taşımacılık işlemleri nedeniyle doğan katma değer vergisinin vergilendirme dönemleri itibariyle iade edilebilecek tutarları 1.5 milyar liradan 5 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ait olanlar da dahil olmak üzere 5 milyar liraya kadar katma değer vergisine hak kazanan mükellefler, teminat göstermeden yeminli mali müşavir tasdik raporu sonucuna göre iade imkanından yararlanabileceklerdir.

D _ Tasdik Kapsamına Giren ve Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurum Kazancından İndirilen Kazanç ve İratlar Tutarına İlişkin Had Arttırılmıştır.

Yeminli mali müşavirlik tasdik kapsamı içerisindeki 5422 sayılı Kurumlar vergisi Kanununun 8 inci maddesinde yer alan istisnalar nedeniyle yararlanılan istisna tutarları toplamına ilişkin 300.000.000. TL.'lık had 1.5 milyar liraya çıkarılmıştır. Buna göre bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ait olanlar da dahil olmak üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca yararlanılan istisna tutarları toplamı 1.5 milyar lirayı aşan mükelleflerin bu istisnalardan yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan işlemlerini yeminli mali müşavirlerce tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

E _ Tasdik Kapsamına Giren Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin Had Arttırılmıştır.

Yeminli mali müşavirlik tasdik kapsamı içerisindeki Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi istisnasından yararlanmalarına ilişkin 2.5 milyar liralık had 10 milyar liraya çıkarılmıştır. Buna göre, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ait olanlarda dahil olmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 10 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde fiilen yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

2 SERİ NO'LU SM, SMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22/02/1990
Resmi Gazete No: 20441

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik", 2.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 7-G/c maddesi ile "yeniden değerleme" işlemleri tasdik kapsamına alınmıştır.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi uyarınca yaptıkları "yeniden değerleme" işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğde belirlenmiştir.

A _ YETKİ:

3568 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 2.1.1990 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik" in 9. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinde yer alan "yeniden değerleme" hükümlerinin uygulanması kapsamında, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 3.000.000.000 TL'nı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin yeniden değerlemiş iktisadi kıymetler üzerinde amortisman ayırabilmeleri için, yeniden değerleme işlemlerinin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun kurumlarca sermayelerine eklenmesi halinde de değer artış fonunun miktarına bakılmaksızın fonun hesaplama işlemleri ve fonun sermayeye eklemesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi gerekmektedir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tutarı 3.000.000.000 TL.'ında az olan kurumlar vergisi mükellefleri de diledikleri takdirde, bu tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde "yeniden değerleme" işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Yeminli mali müşavirlere tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" işlemlerine ait amortisman uygulamasından ve değer artış fonunun sermayeye eklenebilmesi imkanından yararlanılabilmesi, bu işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen Yeniden Değerleme Tasdik Raporu ile belgelenmesine bağlıdır.

B _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YENİDEN DEĞERLEME TASDİK RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİLGİLER:

Yeminli mali müşavirlerce yapılacak "yeniden değerleme" ve "değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi" incelemelerinde; yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin;

_ Kurumun mülkiyetinde olup olmadığı,

_ Kurumun bilançosuna dahil olup olmadığı,

_ Kurum tarafından fiilen kullanılıp kullanılmadığı,

_ Yeniden değerleme kapsamında olup olmadığı,

_ Yasal defterlere kayıtlı olup olmadığı.

hususları ile yapılan uygulamanın Vergi Usul Kanununa ve bu Kanuna ilişkin tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı; yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun sermayeye eklenmesi halinde de;

_ Değer artış fonlarının usulüne uygun olarak ayrılıp ayrılmadığı,

_ Değer artış fonlarının sermaye hesabı dışındaki bir hesaba aktarılıp aktarılmadığı,

_ Değer artış fonunun usulüne uygun olarak sermaye hesabına eklenip eklenmediği,

hususları defter kayıtları ve belgeler üzerinden araştırılıp tespit edilecektir.

Yeminli mali müşavirlerin yeniden değerleme tasdik raporlarında, esas itibariyle konu ile ilgili olarak yapılan işlemlerin ve kayıtların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının tespit edilmiş olmasının yanısıra, aşağıda belirtilen hususlara da yer verilecektir.

_ Kurumun ticaret ünvanı ile ortaklarının adları ve ortaklık payları.

_ Kurumun ödenmiş sermaye tutarı, ödenmiş sermayenin değer artış fonundan karşılanan kısmı.

_ Kurumun, yeniden değerleme sonucunu da içeren en son tarihli bilanço örneği.

Yeniden değerleme tasdik raporları, bu tebliğin (1) nolu ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) nolu ekini oluşturan rapor dispozisyonuna uygun olarak hazırlanır. Rapor içeriği itibariyle rapor dispozisyonunda yer alan hususlara da ayrıca yer verilir. Bu tebliğde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Yeminli mali müşavir tasdik raporlarının sonuç bölümünde, bu tebliğde belirtilen konuların incelenip incelemediği, fiili durum ile muhasebe kayıtlarının uygun olup olmadığı, yeniden değerlemeye ilişkin olarak yapılan işlemlerin, kayıtların mevzuata uygun olup olmadığı, yeniden değerleme sonucunda yararlanılacak amortisman tutarları ile değer artış fonlarının sermayeye eklenecek tutarları mutlaka belirtilecektir.

C _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU:

Yukarıda belirtilen araması ve doğruluğunun araştırılması zorunlu konu ve belgeler ile bunlara ilişkin defter kayıtlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş, kayıt nizamı ve muhasebe ilkelerine göre kaydedilmiş olması gereklidir. Yeminli mali müşavirler, belgelerin geçerliliğini, usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlemediğini ve gerçeği aksettirip aksettirmediğini tespit etmek zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirin yapmış olduğu incelemenin amacı, yeniden değerlemenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uygulanıp uygulamadığını; yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonlarının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, usulüne uygun olarak sermayeye eklenip eklendiğini, dolayısıyla da bu konu ile sınırlı olmak üzere vergi matrahını oluşturan kurum kazancının doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

D _ "YENİDEN DEĞERLEME" VE "DEĞER ARTIŞ FONLARININ SERMAYEYE EKLENMESİ" İŞLEMLERİNİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI:

Bu tebliğle tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" ve "değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi" işlemlerinin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmemesi ve tasdik raporlarının ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verilmemesi halinde; bu kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerinden amortisman ayırma imkanından vazgeçmiş; değer artış fonlarını ise ortaklara dağıtmış sayılırlar.

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen yeniden değerleme tasdik raporlarının iki örneği, biri ilgili hesap dönemi kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte bağlı bulunulan vergi dairesine verilmek üzere, kurum yetkililerine teslim edilir.

Tebliğ olunur.

EK 1 : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YENİDEN DEĞERLEME TASDİK RAPORU

EK 2 : RAPOR DİZPOZİYONU

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM