Şirketimiz, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi iade uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeleri, usul ve esasları yakından izleyen ve iadeleri en kısa zamanda alabilen uzman bir kadrodan oluşmaktadır.

Şirketimiz, değişen mevzuatlar da dikkate alınarak aşağıdaki konularda KDV İadesinde hizmet vermektedir:

A. İHRACAT İSTİSNASI

1. Mal İhracı

2. Hizmet İhracı

3. Roaming Hizmetleri

4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)

6. Türkiye'de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna

8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması

B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA

1.Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna

2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna

3. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna

4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna

5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna

6. Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

8. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna

9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

10. Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna

11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi ile Yem Teslimlerinde İstisna

12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna

13. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna

14. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

15. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

16. Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna

17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI

1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna

2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR

1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

3. Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR

1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna

2. Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

4. Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna

5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

6. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV'den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna

7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri 

8. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna

9. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

10. 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

G. GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR

1. Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri

2. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetler

3. Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri

4.Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri

5.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri

6. Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri

7. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri

8. Belediye ve İl Özel İdarelerinin 27/1/2017 Tarihinden Önce Yaptıkları Taşınmaz Satışları

Şirketimiz her yıl yüzlerce KDV ve ÖTV İadesi denetimlerini fiilen yürütmekte olup, gerek yıllık, gerek aylık veya talebe bağlı dönem olarak yüzlerce KDV İadesi İle ÖTV İadelerinde denetim, danışmanlık ve raporlama hizmetleri vermektedir. 

İade çalışmalarında çalışmaların titizliği yanında, sorunlara çözüm üretmek, süreci yönetmek te önem arz etmektedir. 

Uzmanlarımız 20 yıldan bu yana KDV ve ÖTV İadesinde çalışmış çok tecrübeli bir ekipten oluşmakta olup, her ay ve her yıl düzenli olarak mükelleflerimize iade incelemeleri ve çalışmaları yapmaktadır. 

  • ÖTV ve KDV incelemesinde mevzuat ile ilgili sorunların çözümü, 
  • Katma Değer Vergisi ve ÖTV iade tutarlarının hesaplanması, 
  • İade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması,
  • KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması temel hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Şirketimiz; 

  • İndirimli Oran, 
  • İhracat (Mal-Hizmet İhracatı, Serbest Bölge İhracatı, Fason Hizmet KDV İadesi vb), 
  • Tevkifatlı İşlemler, 
  • Tam İstisna Kapsamlı Diğer İşlemler ve diğer hukuki nedenlerle, ortaya çıkan KDV ve ÖTV iade işlemlerini proaktif, etkin ve etkili bir şekilde almayı taahhüt etmektedir. 

Şirketimiz, hali hazırda önemli düzeyde uluslararası taşımacılık, inşaat, ayakkabı, kamusal hizmetler, her türlü ihracat, KDVK 13. Madde kapsamındaki tam istisnalara ilişkin sektörler başta olmak üzere pek çok sektörde ve pek çok konuda iade çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Çalışmalarımız; 

Katma Değer Vergisi ve ÖTV  iade sürecinde yasal düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
Nakden veya mahsuben iade  işlemleri için gerekli olan tüm Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi, takibi ve Raporun sonuçlandırılması.
KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi
İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, diğer hesaplama tablosunun hazırlanıp sisteme yüklenmesi ve gerekirse güncellenmesi.
KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi.
Vergi dairesince talep edilecek Özel Amaçlı YMM Raporların hazırlanması işlemleri.
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında tecil terkin veya iadelere  ilişkin YMM Raporlarının hazırlanması.
Her iade türündeki KDV iadesindeki usul ve esaslarla,  iadelerde dikkat edilecek hususlar ile özellikli durumlara ilişkin  eğitimlerin verilmesi.
Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi.

English-Our company consists of an expert staff who closely monitors the legal regulations, procedures and principles regarding Value Added Tax and Special Consumption Tax refund practices and can receive refunds as soon as possible.

Our company actually carries out hundreds of VAT and SCT Refunds audits every year, and has provided auditing, consultancy and reporting services for hundreds of VAT Refunds and SCT Refunds, either annually, monthly or on demand basis.

In return work, besides the meticulousness of the work, it is also important to find solutions to problems and manage the process.

Our experts consist of a very experienced team that has worked in VAT and SCT Refunds for 20 years, and regularly conducts refund examinations and studies for our taxpayers every month and every year.

Solving problems related to legislation in SCT and VAT inspection,
Calculation of Value Added Tax and SCT refund amounts,
Preparing the reports required for the return or guarantee resolution procedures,
Providing consultancy services for the problems encountered in relation to VAT discounts, refunds and deductions is among our basic services.
Our company;

Discounted Rate,
Export (Goods and Services Export, Free Zone Export, Contract Service  VAT Refund etc.),
Withholding Transactions,
It undertakes to proactively, effectively and effectively take VAT and SCT refund transactions arising from Full Exception Coverage Other Transactions and other legal reasons.
Our company is already carrying out returns work in many sectors and many subjects, especially in the sectors of international transportation, construction, footwear, public services, all kinds of exports, full exemptions under Article 13 of VATK.

Regulation of relations between taxpayer and tax office within the framework of legal regulations in Value Added Tax and SCT refund process.
Timely preparation, follow-up and finalization of all Sworn-in Certified Public Accountancy reports required for cash or deduction transactions.
Providing consultancy services in solving problems related to VAT refund and deduction transactions
With the determination of the return amount, the VAT list to be downloaded from the lists based on the return, the loaded VAT list, the sales invoices list, the customs declaration list, the other calculation table is prepared and uploaded to the system and updated if necessary.
Elimination of deficiencies detected in VAT return control reports.
Preparation of Special Purpose CPA Reports to be requested by the tax office.
Preparation of CPA Reports regarding postponement cancellations or returns within the scope of Inward Processing Permit Certificate.
Giving training on the procedures and principles in VAT refunds in each type of refund, the issues to be considered in refunds and specific situations.
Providing consultancy services to taxpayers subject to special principles.

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM