TAM TASDİK DENETİM HİZMETLERİMİZ:

Tam Tasdik denetim hizmeti Hazine Ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılabilecek doğrudan veya dolaylı bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmakla birlikte, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nca tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin -ihbar ve özel durumlar hariç- incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış şirketlerin ise öncelikli olarak incelenmektedirler. 

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin özünü oluşturan bu ana hizmet, Anayasa Yüksek Mahkemesi tarafından kamusal bir görev ifa ettiği ifade edilen mesleğin en önemli unsuru olduğu düşünülmektedir.

Tam Tasdik denetim çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik vergi denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak ifade edilmektedir. Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilmektedirler. Tam tasdik yaptıran şirketler inceleme elemanlarınca incelenmiş sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

Ayrıca, Kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan önemli hakların kullanılmasında, mükelleflerin bilgilendirilmelerinde ve hak kayıplarının önlenmesinde önemli bir sigorta görevi de üstlenmektedir.

Tam Tasdik yaptıran şirketlerin, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM Tasdik Raporu ile KDV iadesi alabilirler.

Aktif toplamı ve net satışları belli bir hacimden az olan şirketler beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetinde olmalarına karşın, YMM ile Tam Tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaf tutulmaktadırlar.

Şirketlerin muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla, Tam Tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000-TL’ye kadar olan kısmının Tam Tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek Tam Tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür.

Tam Tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini önemli düzeyde azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da getirmektedir. 

DİĞER TASDİK HİZMETLERİMİZ:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilecek konular ve vergiler tespit edilmiştir. Yönetmeliğin 7. maddesi  Yeminli Mali Müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdik yapılabilecek olan konu ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A) Gelir Vergisi Yönünden:

a. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

b. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile ilgili olarak verilen muhtasar beyannameler,

c. Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesi ve 82. maddesi ile ilgili olarak verilecek münferit beyannameler,

d. Geçici vergi bildirimleri.

B) Kurumlar Vergisi Yönünden:

a. Yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

b. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca verilen muhtasar beyannameler.

c. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca verilen özel beyannameler,

d. Geçici vergi bildirimleri.

C) Katma Değer Vergisi Yönünden:

a. Katma değer vergisi beyannameleri ve ekleri,

b. İade hakkı doğuran işlem ve belgeler,

c. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerek görülecek katma değer vergisine ilişkin diğer işlem ve belgeler,

D) Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden:

a. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin (a) bendi uyarınca yapılmakta olan servet incelemelerine konu olan bilançolar ve bununla ilgili beyannameler,

b. Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin ve eklerinin incelenmesi, takdir işlemlerinin yapılması ve tasdiki.

E) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yönünden:

a. 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi gereğince borcunun tecilini talep eden mükelleflerin dolduracakları "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formları",

b. 6183 sayılı Kanun'un 105. maddesi gereğince verilen terkin beyanlarının incelenmesi ve tasdiki,

F) Damga Vergisi Yönünden:

a. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 18 ve 22. maddeleri uyarınca makbuz karşılığı ödemeler için verilecek damga vergisi beyannameleri ile 19 ve 23. maddeleri uyarınca istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergileri ile ilgili olarak verilecek beyannameler.

G) Mali Mevzuatta Yer alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden:

a. Yatırım indirimi,

b. Döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası,

c. Yeniden değerleme,

d. Stok değerlemesi,

e. Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası,

f. Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması,

g) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler.

Bakanlık, tasdik kapsamına alınan beyanname, bildirim ve belgelerin tasdik uygulamasını zaman ve konu itibariyle sınırlandırmaya veya genişletmeye yetkilidir.

Tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esaslar bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirlenir. Yukarıda belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirler bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamazlar.

GENEL OLARAK DENETİM-DANIŞMANLIK İLKELERİMİZ:

Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama ve vergi hukukundan kaynaklanan hakların da müşteri bilgisine sunulması da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir avantajdır.

 Bu kapsamda, şirketlerimiz bünyesinde “aylık, 3 aylık ve yıllık” olarak çok ciddi bir denetim çalışması yapılarak sizlerin “güven” içinde çalışmanız için ciddi bir emek verilecektir.

 Her türlü hukuki olay, durum ve koşulda mevcut ve/veya gelebilecek riskleri tanımlamış ve kavramış bir şekilde bilgi sahibi olmanız için her türlü hassasiyet gösterilecektir.

 Şirketlerimizi ilgilendiren fiili vergi planlaması teknikleri ve imkanları hakkında çalışmalar yapılarak kısa, orta ve uzun vadede vergi politikasının oluşturulmasında her türlü hukuki destek sağlanacaktır.

 Denetim çalışmalarımızda mutlak suretle yazılı olarak çalışarak hem sizleri güven içinde tutmak, hem de işin etik ve ahlak kısmında olması gereken kuralları uygulamayı taahhüt etmekteyiz.

 Şirketlerimiz yoğun bir şekilde Makale, Sirküler, Duyuru ve Seminerler ile çalışanlarımızın etkin ve etkili bir şekilde kariyer ve bilgi sahibi olmalarına gayret edeceğiz.

Çalışmalarımızda tecrübesiz elemanlar yerine üst düzey inceleme/denetim/danışmanlık yapmış E. Hesap Uzmanları Kurulu Üyesi/YMM/Bağımsız Denetçi/Üst Düzey Yönetici kökenli çalışma arkadaşlarımızla hizmet vermekte olduğumuzu, sizlerle yol almaktan onur ve mutluluk duyacağımızı ifade ve beyan etmek isteriz.

Çalışma İlkelerimiz:

 Kamu Ve Özel Sektör Deneyimi Olan Güçlü Kadro İle Hizmet.

 Yeminli Mali Müşavirlik-Bağımsız Denetim Alanında Tam Uzmanlaşmış Kadro.

 Kalite Denetimi, Analitik Bakış Açısı, Güçlü Referanslar, Güncel Bilgiler.

 Katma Değer Yaratmaya Endekslenmiş İş Kültürü.

 Sorunlarınız Ve İhtiyaçlarımız Varoluş Nedenimiz.

 Güven Ve Disiplin Üzerine İnşa Edilmiş Çalışma Ortamı.

 Müşterilerimizin Sorunlarıyla Birebir İlgileniyoruz.

 Vergi ve Mali Hukuk Açısından En Tecrübeli Ekiple Her Soruna Sağlıklı Çözümler Üretiyoruz.

 Mahremiyet İlkesine Son Derece Önem Veriyoruz.

 Risk Bazlı Denetim Çalışmaları Yapıyoruz.

 En Etkin Ve Etkili Denetim Mekanizmaları Kullanıyoruz.

 Personellerinizin Yetişmesine Özel Önem Veriyoruz.

 Makale, Sirküler Ve Diğer Çalışmalarla Müşterilerimizi Bilgilendiriyoruz.

 Müşterilerimizin Geleceğine Dair Kararları Beraber Alıyoruz.

Şirketimiz bünyesinde bu hizmet fiilen üst düzey vergi vergi incelemesi ve karapara soruşturmaları yapmış, E. Hesap Uzmanı (Hesap Uzmanları Kurulu) ve Vergi Müfettişi kökenli YMM ler ile SMMM unvanlı denetim ekipleri tarafından yerine getirilerek müşterilerine tam bir güvence sağlamaktadır.
WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM