TAM TASDİK DENETİM HİZMETLERİMİZ:

Tam Tasdik denetim hizmeti Hazine Ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılabilecek doğrudan veya dolaylı bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmakla birlikte, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nca tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin -ihbar ve özel durumlar hariç- incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış şirketlerin ise öncelikli olarak incelenmektedirler. 

Tam tasdik denetimi mükelleflerin tasdik konusu itibariyle riskli konuların tespiti, çözümü ve mükelleflerin vergiye uyumlu hareket etmesi için önemli bir husustur. Mükelleflerin vergi konularında hukuka en uygun şekilde hareket edebilmeleri, en ideal çözümleri bulabilmeleri ve kendi adlarına hak kayıpları yaşamamaları adına çok önemli bir görev ve misyon üstlenmektedir. 

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin özünü oluşturan bu ana hizmet, Anayasa Yüksek Mahkemesi tarafından kamusal bir görev ifa ettiği ifade edilen mesleğin en önemli unsuru olduğu düşünülmektedir.

Tam Tasdik denetim çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik vergi denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak ifade edilmektedir. Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilmektedirler. Tam tasdik yaptıran şirketler inceleme elemanlarınca incelenmiş sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

Ayrıca, Kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan önemli hakların kullanılmasında, mükelleflerin bilgilendirilmelerinde ve hak kayıplarının önlenmesinde önemli bir sigorta görevi de üstlenmektedir.

Tam Tasdik yaptıran şirketlerin, yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur. Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım ve AR-GE indirimi ile sair kurumlar vergisi indirim ve istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek bulunmamaktadır. (3568 Sayılı Kanun, 25 no.lu Tebliğ) 

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM Tasdik Raporu ile KDV iadesi alabilirler. 

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 2.405.000 TL’ye kadar olan kısmı, süresinde tam tasdik sözleşmesi imzalamış YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iade alınabilir. Diğer mükellefler en fazla 239.000 TL’lik stopaj iadesini incelemesiz ve teminatız alabilirler.  

Aktif toplamı ve net satışları belli bir hacimden az olan şirketler beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetinde olmalarına karşın, YMM ile Tam Tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaf tutulmaktadırlar. 

2023 yılı mali tablolarına göre aktif toplamı 63.786.000 TL ve net satışları 127.540.000 TL’nin altında olan mükellefler 2024 yılına ilişkin beyannamelerini 4 seri no.lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere imzalatmak zorundadırlar. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu zorunluluktan muaf olurlar. Bu hadlerden herhangi birini geçenler de beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda değillerdir. 

Şirketlerin muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla, Tam Tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler. 

Firmaların muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından 23568 Sayılı Kanun, no.lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan verme külfetinden kurtulurlar. 

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000-TL’ye kadar olan kısmının Tam Tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek Tam Tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür.

Tam Tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini önemli düzeyde azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da getirmektedir. 

DİĞER TASDİK HİZMETLERİMİZ:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilecek konular ve vergiler tespit edilmiştir. Yönetmeliğin 7. maddesi  Yeminli Mali Müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdik yapılabilecek olan konu ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A) Gelir Vergisi Yönünden:

a. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

b. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile ilgili olarak verilen muhtasar beyannameler,

c. Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesi ve 82. maddesi ile ilgili olarak verilecek münferit beyannameler,

d. Geçici vergi bildirimleri.

B) Kurumlar Vergisi Yönünden:

a. Yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

b. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca verilen muhtasar beyannameler.

c. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca verilen özel beyannameler,

d. Geçici vergi bildirimleri.

C) Katma Değer Vergisi Yönünden:

a. Katma değer vergisi beyannameleri ve ekleri,

b. İade hakkı doğuran işlem ve belgeler,

c. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerek görülecek katma değer vergisine ilişkin diğer işlem ve belgeler,

D) Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden:

a. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin (a) bendi uyarınca yapılmakta olan servet incelemelerine konu olan bilançolar ve bununla ilgili beyannameler,

b. Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin ve eklerinin incelenmesi, takdir işlemlerinin yapılması ve tasdiki.

E) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yönünden:

a. 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi gereğince borcunun tecilini talep eden mükelleflerin dolduracakları "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formları",

b. 6183 sayılı Kanun'un 105. maddesi gereğince verilen terkin beyanlarının incelenmesi ve tasdiki,

F) Damga Vergisi Yönünden:

a. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 18 ve 22. maddeleri uyarınca makbuz karşılığı ödemeler için verilecek damga vergisi beyannameleri ile 19 ve 23. maddeleri uyarınca istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergileri ile ilgili olarak verilecek beyannameler.

G) Mali Mevzuatta Yer alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden:

a. Yatırım indirimi,

b. Döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası,

c. Yeniden değerleme,

d. Stok değerlemesi,

e. Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası,

f. Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması,

g) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler.

Bakanlık, tasdik kapsamına alınan beyanname, bildirim ve belgelerin tasdik uygulamasını zaman ve konu itibariyle sınırlandırmaya veya genişletmeye yetkilidir.

Tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esaslar bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirlenir. Yukarıda belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirler bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamazlar.

GENEL OLARAK DENETİM-DANIŞMANLIK İLKELERİMİZ:

Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama ve vergi hukukundan kaynaklanan hakların da müşteri bilgisine sunulması da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir avantajdır.

 Bu kapsamda, şirketlerimiz bünyesinde “aylık, 3 aylık ve yıllık” olarak çok ciddi bir denetim çalışması yapılarak sizlerin “güven” içinde çalışmanız için ciddi bir emek verilecektir.

 Her türlü hukuki olay, durum ve koşulda mevcut ve/veya gelebilecek riskleri tanımlamış ve kavramış bir şekilde bilgi sahibi olmanız için her türlü hassasiyet gösterilecektir.

 Şirketlerimizi ilgilendiren fiili vergi planlaması teknikleri ve imkanları hakkında çalışmalar yapılarak kısa, orta ve uzun vadede vergi politikasının oluşturulmasında her türlü hukuki destek sağlanacaktır.

 Denetim çalışmalarımızda mutlak suretle yazılı olarak çalışarak hem sizleri güven içinde tutmak, hem de işin etik ve ahlak kısmında olması gereken kuralları uygulamayı taahhüt etmekteyiz.

 Şirketlerimiz yoğun bir şekilde Makale, Sirküler, Duyuru ve Seminerler ile çalışanlarımızın etkin ve etkili bir şekilde kariyer ve bilgi sahibi olmalarına gayret edeceğiz.

Çalışmalarımızda tecrübesiz elemanlar yerine üst düzey inceleme/denetim/danışmanlık yapmış E. Hesap Uzmanları Kurulu Üyesi/YMM/Bağımsız Denetçi/Üst Düzey Yönetici kökenli çalışma arkadaşlarımızla hizmet vermekte olduğumuzu, sizlerle yol almaktan onur ve mutluluk duyacağımızı ifade ve beyan etmek isteriz.

Çalışma İlkelerimiz:

 Kamu Ve Özel Sektör Deneyimi Olan Güçlü Kadro İle Hizmet.

 Yeminli Mali Müşavirlik-Bağımsız Denetim Alanında Tam Uzmanlaşmış Kadro.

 Kalite Denetimi, Analitik Bakış Açısı, Güçlü Referanslar, Güncel Bilgiler.

 Katma Değer Yaratmaya Endekslenmiş İş Kültürü.

 Sorunlarınız Ve İhtiyaçlarımız Varoluş Nedenimiz.

 Güven Ve Disiplin Üzerine İnşa Edilmiş Çalışma Ortamı.

 Müşterilerimizin Sorunlarıyla Birebir İlgileniyoruz.

 Vergi ve Mali Hukuk Açısından En Tecrübeli Ekiple Her Soruna Sağlıklı Çözümler Üretiyoruz.

 Mahremiyet İlkesine Son Derece Önem Veriyoruz.

 Risk Bazlı Denetim Çalışmaları Yapıyoruz.

 En Etkin Ve Etkili Denetim Mekanizmaları Kullanıyoruz.

 Personellerinizin Yetişmesine Özel Önem Veriyoruz.

 Makale, Sirküler Ve Diğer Çalışmalarla Müşterilerimizi Bilgilendiriyoruz.

 Müşterilerimizin Geleceğine Dair Kararları Beraber Alıyoruz.

Şirketimiz bünyesinde bu hizmet fiilen üst düzey vergi vergi incelemesi ve karapara soruşturmaları yapmış, E. Hesap Uzmanı (Hesap Uzmanları Kurulu) ve Vergi Müfettişi kökenli YMM ler ile SMMM unvanlı denetim ekipleri tarafından yerine getirilerek müşterilerine tam bir güvence sağlamaktadır.

ENGLİSH-OUR FULL APPROVAL AUDIT SERVICES:

While the Full Certification audit service significantly reduces the erroneous practices that may arise during a direct or indirect examination by the officials of the Ministry of Treasury and Finance, companies that have prepared a full certification report by the Ministry of Treasury and Finance will not be examined -except for notification and special cases-, and companies that have not been certified will not be examined. are primarily examined.

This main service, which constitutes the essence of the Chartered Accountant profession, is considered to be the most important element of the profession, which is stated by the Constitutional Supreme Court as performing a public duty.

The scope of Full Certification audit work is briefly expressed as full certification tax audit, tax calculations and reporting. The declarations certified by the Sworn-in Certified Public Accountants and the financial statements related to them are accepted as documents examined by the authorized officers of the public administration (tax inspection personnel). Since companies that have fully certified are deemed to have been examined by the reviewers, they are not subject to re-examination under normal circumstances (unless there is a notice or similar special reason).

In addition, it also undertakes an important insurance duty in exercising the important rights arising from the laws and regulations, informing the taxpayers and preventing the loss of rights.

Companies that have Full Certification do not need to have a separate report prepared for the approval of investment discount and other corporate tax exemptions. Taxpayers who have signed a full certification agreement can receive VAT refunds with the YMM Certification Report, without any limit in principle.

Although companies whose total assets and net sales are less than a certain volume are obliged to have their declarations signed by SM or SMMM, taxpayers who have signed a Full Attestation agreement with YMM are exempted from this obligation.

Counter-examination requests to be addressed by the companies can be met by the CPAs in the form of "informing", in case of full approval with the YMM. Therefore, taxpayers who have Full Certification can avoid the burden of providing this information directly.

It is possible to return up to 100.000-TL of income and corporate tax withholding that cannot be deducted on the annual income or corporate tax return, based on the Full Certification report to be prepared by the YMM who has drawn up a Full Certification contract.

The Full Certification service not only significantly reduces the risk of tax inspection, but also results in early detection and correction of incorrect tax practices.

OUR OTHER VERIFICATION SERVICES:

Within the scope of the REGULATION ON DOCUMENTS TO BE APPROVED BY CERTIFIED CERTIFIED FINANCIAL ADVISORS, SUBJECTS OF APPROVAL, PROCEDURES AND PRINCIPLES REGARDING CERTIFICATION, the subjects and taxes to be approved by Certified Public Accountants have been determined. Article 7 of the Regulation  The subjects and documents that can be certified by Certified Public Accountants in terms of tax legislation are stated below.

A) In terms of Income Tax:

a. Annual income tax returns and accompanying financial statements and statements.

b. Concise declarations given in relation to article 94 of the Income Tax Law,

c. Individual declarations to be submitted in relation to the repetitive Article 80 and Article 82 of the Income Tax Law,

D. Provisional tax declarations.

B) In terms of Corporate Tax:

a. Annual corporate tax returns and accompanying financial statements and statements.

b. Concise declarations given in accordance with Article 24 of the Corporate Tax Law.

c. Special declarations submitted in accordance with Article 22 of the Corporate Tax Law,

D. Provisional tax declarations.

C) Regarding Value Added Tax:

a. Value added tax returns and annexes,

b. Transactions and documents giving rise to the right of return,

c. Other transactions and documents regarding value added tax that will be required by the Ministry of Finance and Customs,

D) In ​​terms of Inheritance and Gift Tax:

a. Balance sheets and related declarations, which are the subject of wealth examinations in accordance with subparagraph (a) of Article 10 of the Inheritance and Gift Tax Law No. 7338,

b. Examination, appraisal and approval of inheritance and gift tax returns and their annexes.

E) Regarding the Law on Collection of Public Receivables:

a. "Deferral and Installment Request and Evaluation Forms" to be filled by the taxpayers who request the postponement of their debt in accordance with Article 48 of the Law No. 6183,

b. Examining and approving the declarations of abandonment given in accordance with Article 105 of Law No. 6183,

F) Regarding Stamp Duty:

a. Stamp duty declarations to be submitted for payments against receipt pursuant to Articles 18 and 22 of the Stamp Duty Law No. 488, and declarations to be submitted regarding stamp taxes collected by deduction from remuneration pursuant to Articles 19 and 23.

G) In terms of Incentives, Discounts, Exceptions and Exemptions in Financial Legislation:

a. investment discount,

b. Tax exemption in foreign exchange earning transactions,

c. Revaluation,

D. St.

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM