• Bağımsız Denetim Hizmetleri:

Bağımsız Denetim kapsamında KGK ya bağlı Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi olarak faaliyette bulunmaktayız. 

Bağımsız Denetim, şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS; IFRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.

Uygunluk denetimi ise şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat gereği Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartları doğrultusunda bağımsız denetim hizmeti gerekmektedir.

Bağımsız denetim konusunda uluslar arası standartlara uygun her türlü hizmet verilmektedir. Bu konuda yeminli mali müşavirlik şirketimizden bağımsız ayrı bir şirketimiz bulunduğu hususunu paylaşmak isteriz.

 • Devir, Bölünme, Tür Değiştirme, Hisse Değişimi, Birleşme (Şirket Yeniden Yapılandırma)

Günümüzün hızlı değişen iktisadi yapısı içinde şirketlerimiz vergi planlaması veya başka çeşitli nedenlerle büyüme, küçülme, ortaklık yapısı veya modelini değiştirme, sermaye düzeyini değiştirme vb ihtiyacı hissetmektedirler. 

Bu durum neticesinde devir, hisse değişimi, tam bölünme, kısmi bölünme, birleşme, tür değiştirme gibi çok önemli şirket yeniden yapılandırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu süreç içerisinde,

 • Teknik ve hukuki altyapıyı oluşturmak,
 • Vergi stratejileri geliştirmek,
 • Yol haritaları belirlemek,
 • Yöntem veya zamanlama konusunda alternatifler üretmek, çok ince detaylar konusunda müşterileri bilgilendirmek,
 • Sermaye yapılarını değiştirmek veya istenen seviyeye getirmek,
 • Vergisel riskli tüm konuları tanımlayıp çözüm önerileri geliştirmek,

tecrübe sahibi olduğumuz konulardan bir tanesidir.  

 • İç Denetim-Özel Denetim:

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Halihazırda bazı büyük grup şirketlerimizin iç denetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, denetlenmesi, bütçe sistemlerinin kurulması, entegrasyonu gibi pekçok süreci yönetmektedir.

Bu işlemler, banka müfettişliği, mali işler direktörlüğü, IT yöneticiliği yapmış deneyimli bir ekip tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketimiz müşterilerine sağlıklı bir iç denetim sisteminin kurulmasında, desteklenmesinde, sürecin ana ve yardımcı unsurlarının belirlenmesinde, kontrol edilmesinde ve denetim süreçlerinin geliştirilmesinde önemli hizmetler sağlamaktadır.

Ayrıca, müşterilerden gelen her türlü yolsuzluk, hile, suistimal veya özel bir konu veya durumla ilgili denetim hizmetlerini tüm ciddiyetiyle müşterilerine sunmaktadır.

 • Kurumsal Finansman Yönetimi Hizmeti:

Müşterilerimiz için alternatif finansman seçeneklerinin stratejik açıdan değerlendirilmesi, finansman modelinde atılgan, ihtiyatlı ve/veya dengeli finansman modellerinden hangisinin hangi gerekçelerle tercih edileceğine dair çalışmalar, hangi kaynağın daha doğru olacağına ve kısa vadeli yükümlülüklerin uzun vadeye nasıl bir strateji ile aksiyonunun sağlanacağı, nakit giriş ve çıkışları arasındaki senkronizasyon sorununun çözümü, geliştirilmesi; değer tespiti (şirket ve marka), işlemin yapılandırılması, finansman imkanlarının artırılmasına yönelik bilanço ve mali yapıyı iyileştirici tedbirlerin alınması, banka ve finans kurumları karşısında daha güçlü mali yapısı olan şirket yapıları oluşturmak, sürecin yönetimi ve işlemin başarıyla tamamlanması için görüşmelerin yürütülmesi vb hizmetler kapsamında yer almaktadır. Buna göre;

 • Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları
 • Şirket/hisse satışı, şirket bölünmeleri
 • Sermaye piyasasından kaynak temininde tahvil ve pay senedi ihracında teknik destek
 • Alıcı ve satıcı durum tespiti (due diligence) çalışmaları
 • Hedef şirket araştırması, sektör analizi vergisel ve finansal durum tespiti
 • Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri doğrultusunda şirket değerlemeleri

Gibi çok çeşitli hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.

 • Muhasebe ve Finans Danışmanlığı:

Finansal açıdan kâr planlamaları yapabilmek, alternatif üretim veya üretmeme (satıp satmama) kararları verebilmek veyahut üretim (satış) hacimlerini istenen seviyelerde tutabilmek amacıyla maliyet tanımlaması yapmak ve maliyetlerin yapısal çözümlerini üretmek gerekmektedir.

Bu çözümlemelerin yapılabilmesi için en başta oturmuş bir muhasebe düzenine ihtiyaç duyulduğu gibi, muhasebe politikalarının değişmezliği (süreklilik) ilkesi ile muhasebe verilerinin sağlıklı olması oldukça önem arz etmektedir.

Şirketimiz müşterilerimizin sağlıklı bir muhasebe düzeni sağlıklı ve doğru kararlar almasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, güçlü ve tutarlı bir muhasebe sistemi kurmak, geliştirmek, yönetmek teknik ve hukuki desteklerimiz ile finans sistemi kurulması hizmetlerini sunmaktayız.

 • Yönetim Danışmanlığı:

Şirketimiz birçok bilimsel formül ve çalışmadan yararlanılarak ve müşterimizin faaliyet ve ürünleri değerlendirilerek yeniden yapılandırma yapılmaktadır. Bu konuda ürün/şirket/şubeler için en önemli kriterlerden bir tanesi ise Yönetim Bilimindeki Boston Danışma Grubu olup,  özellikle holding yapılarda veya gruplarda grup şirketlerinin nasıl yönetildiğine yönelik ürettiği matriks kapsamında değerlendirme imkanı bulunmaktadır.

Müşterilerimizin kurumsal yapısının güçlenmesi ve geleceğe dair önemli kararların alınmasına dair bilimsel çalışmalarla desteklenmiş her türlü hizmetlerimiz Yönetim Danışmanlığı kapsamında müşterilerimize sunulmaktadır.

 • Şirket Değerlemesi, Sözleşme Danışmanlığı, Satın Alma ve Hisse Devri Gizlilik Anlaşmaları Hizmetleri:

Müşterilerimizin şirket değerleme taleplerine, sözleşmelere ilişkin mali ve hukuki inceleme taleplerine, hisse satın alma ve hisse devri gizlilik anlaşmalarına ilişkin vergi hukuku, rekabet hukuku ve ilgili düzenlemeler ile genel hukuk normlarına uygun olarak hazırlamalarına ilişkin tüm hizmetler müşterilerimize tam bir titizlik içinde sunulmaktadır.

 • Vergi ve SGK Teşvik Danışmanlığı:

Yeni yatırımların en büyük destekçisi elbette ki meri teşvik düzenlemeleri olmaktadır. Yatırım yapan veya yapmayı planlayan müşterilerimize teşvik mekanizmaları ve sağladığı avantajlar sunulmakla birlikte, deneyimli kadromuzla TC Ekonomi Bakanlığı'ndan teşvik belgesi alınması ve teşvik belgesinin revizesi ile belgelerin kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü destek verilmektedir.

Independent Audit Services:
Within the scope of Independent Audit, we operate as Period Independent Auditing and Consulting Incorporated Company affiliated to KGK.

Independent Audit includes forming an opinion and giving reasonable assurance by auditing the compliance and accuracy of the financial statements and reports of companies with the standards determined by the regulatory authority (such as TFRS; IFRS).

Compliance auditing, on the other hand, is expressing an opinion on the degree of compliance of companies' activities or transactions with certain laws and relevant legislation.

In accordance with the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law, the Banking Law and other legislation, the financial statements prepared in accordance with the Turkish Accounting/Financial Reporting Standards require independent auditing services in line with the International Auditing Standards.

All kinds of independent auditing services are provided in accordance with international standards. In this regard, we would like to share that we have a separate company independent of our certified public accountant company.

Transfer, Split, Type Change, Share Change, Merger (Company Restructuring)
In today's rapidly changing economic structure, our companies feel the need to grow, shrink, change their partnership structure or model, change their capital level, etc. for tax planning or various other reasons.

As a result of this situation, very important company restructuring studies such as transfer, share change, full spin-off, partial spin-off, merger, type change are needed.

In this process,

Creating the technical and legal infrastructure,
Developing tax strategies,
Setting roadmaps,
To produce alternatives in method or timing, to inform customers about very fine details,
Changing capital structures or bringing them to the desired level,
Defining all tax risky issues and developing solutions,
It is one of the subjects we have experience in.

Internal Audit-Special Audit:
Internal auditing is an independent and objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations.

Internal audit helps the organization achieve its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.

Currently, he manages many processes such as the establishment, development, auditing, establishment and integration of the internal audit system of some of our large group companies.

These transactions are carried out by an experienced team that has worked as a bank inspector, financial affairs director and IT manager.

Our company provides important services to its customers in establishing and supporting a healthy internal audit system, determining and controlling the main and auxiliary elements of the process and developing audit processes.

In addition, it offers its customers audit services with all seriousness regarding all kinds of corruption, fraud, abuse or a special issue or situation.​ ​

Corporate Finance Management Service:
Strategic evaluation of alternative financing options for our customers, studies on which of the assertive, prudent and/or balanced financing models will be preferred in the financing model, for what reasons, which source will be more accurate and what kind of strategy and action will be provided for the short-term liabilities to the long-term, cash inflows and outflows. solving and improving the synchronization problem between Valuation (company and brand), structuring the transaction, taking measures to improve the balance sheet and financial structure to increase financing opportunities, creating company structures with a stronger financial structure against banks and financial institutions, managing the process and conducting negotiations for the successful completion of the transaction, etc. takes. According to this;

Mergers, acquisitions
Company/share sales, company splits
Technical support in the issuance of bonds and stocks in the provision of funds from the capital market
Buyer and seller due diligence studies
Target company research, industry analysis, tax and financial due diligence
Company valuations in line with the demands of investors and regulatory institutions
We offer a wide variety of services to our customers, such as:

Accounting and Finance Consultancy:
In order to make financial profit plans, to make alternative production or not to produce (sell or not) decisions, or to keep production (sales) volumes at desired levels, it is necessary to define costs and produce structural solutions for costs.

In order to carry out these analyzes, a well-established accounting system is needed in the first place, and it is very important that the accounting data be healthy with the principle of immutability (continuity) of accounting policies.

Our company provides a healthy accounting for our customers.

ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Tanıtım

Tanıtım Videosu

ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Tanıtım Videosu
WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM