Tam tasdik denetimi mükelleflerin tasdik konusu itibariyle riskli konuların tespiti, çözümü ve mükelleflerin vergiye uyumlu hareket etmesi için önemli bir husustur. Mükelleflerin vergi konularında hukuka en uygun şekilde hareket edebilmeleri, en ideal çözümleri bulabilmeleri ve kendi adlarına hak kayıpları yaşamamaları adına çok önemli bir görev ve misyon üstlenmektedir. 
Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca yani vergi inceleme elemanlarınca incelenmiş bir belge işlevi görmektedir. 
Yasal düzenleme uyarınca tam tasdik yaptıran işletmeler, inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. (3568 Sayılı Kanun, 18 no.lu Tebliğ) 
• Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım ve AR-GE indirimi ile sair kurumlar vergisi indirim ve istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek bulunmamaktadır. (3568 Sayılı Kanun, 25 no.lu Tebliğ) 
• Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler. 
• 2023 yılı mali tablolarına göre aktif toplamı 63.786.000 TL ve net satışları 127.540.000 TL’nin altında olan mükellefler 2024 yılına ilişkin beyannamelerini 4 seri no.lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere imzalatmak zorundadırlar. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu zorunluluktan muaf olurlar. Bu hadlerden herhangi birini geçenler de beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda değillerdir. 
• Firmaların muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından 23568 Sayılı Kanun, no.lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan verme külfetinden kurtulurlar. 
• Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 2.405.000 TL’ye kadar olan kısmı, süresinde tam tasdik sözleşmesi imzalamış YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iade alınabilir. Diğer mükellefler en fazla 239.000 TL’lik stopaj iadesini incelemesiz ve teminatız alabilirler.  
WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM