SON DÖNEMLERDE VERİLMİŞ KDV ÖZELGELERİ BÜLTENİ-23.02.2022

Ali ÇAKMAKCI

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi

E. Hesap Uzmanı

İletişim: info@adenymm.com.tr-0212 592 00 92

“- 6306 sayılı Kanun hükmü gereği kentsel dönüşüm kapsamında 1953 yılı yapımı iki katlı evinizi yıktığınız, yıkılan evinizin taban oturum alanının 96 m² olduğu ve yenisini yapmak için ….. Belediyesinden aldığınız ruhsatta, 100 m² taban oturum alanında otoparka sahip altı garaj üstü iki kat ve her katta da birer daire bulunan bir bina yapma iznine yer verildiği,

- Riskli yapı raporunuza göre toplam 195,67 m² alana sahip binanızı yıkarak 100 m² oturma alanına sahip binanızı yaptığınızda, otopark yönetmeliği gereği inşa etmek zorunda olduğunuz garajınızı da toplam inşaat alanına dahil etmeniz halinde 310 m² yeni inşaat alanının ortaya çıktığı

- Bu durumda 1,5 kat sınırı aşılacağından indirimli katma değer vergisi (KDV) oranından yararlanma imkânınızın ortadan kalkabileceği

ifade edilerek, söz konusu mevzuat doğrultusunda inşaat alanının 1,5 katına kadar olan kısım için %1, kalan kısım için ise %18 KDV oranı uygulanmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Buna hüküm ve açıklamalara göre;

 

- 6306 sayılı Kanun uyarınca, riskli olarak tespit edilen yapının yerine dönüşüm projesi kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacağı belirtilen konutların inşasına yönelik inşaat taahhüt işlerinde %1 oranında,

- Yeni inşaat alanının bir buçuk katını aşan kısma isabet eden konutların inşaat taahhüt işleri ile yeni inşaat alanında otopark yönetmeliği gereği inşa etmek zorunda olduğunuz garaj gibi konut dışı özellik arz eden bölümlere yönelik inşaat taahhüt hizmetlerinin indirimli oran kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (%18)

KDV hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, inşaat malzemesi teslimleri ile inşaat taahhüt işi niteliğini haiz olmayan hizmet ifalarında ise, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde söz konusu mal teslimi ve hizmet ifaları için belirlenen oranlarda KDV uygulanması gerekmektedir.[1]

“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, turizm faaliyetleri işi ile iştigal ettiğiniz ve Şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazı … Bankası A.Ş.ye kiraladığınız belirtilerek Bankaya düzenlediğiniz faturalarda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

- "Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde;

"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketinizin aktifinde kayıtlı  taşınmazın … Bankası A.Ş.ye kiraya verilmesi nedeniyle düzenlenen faturada hesaplanan KDV, Banka tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.[2]

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Belediyeniz ile … Başkanlığı arasında imzalanan ilan ve reklam sözleşmesi kapsamında reklam bedelinin tahsil edilmesine ilişkin olarak Belediyenizce tahakkuk fişi düzenlenmesi durumunda bu belgenin fatura ve fatura yerine geçen belgeler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile KDV uygulamasına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 Buna göre, Belediyenizin … Başkanlığı ile yaptığı sözleşme kapsamında bu saha içinde bulunan … mahallesine 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 1 adet basketbol-voleybol sahası yaptırılabilmesi işi dolayısıyla anılan Başkanlığın bu tesislerde belirleyeceği yerlerde reklamlarının 5 yıl süre ile yer alması karşılığında Belediyenize yapılan ödeme nedeniyle, bir organizasyon dahilinde yürütülen ticari, sınai veya zirai bir faaliyetten söz edilemeyeceğinden, Belediyenize bağlı bir iktisadi kamu kuruluşu oluşmayacaktır.

Ancak, söz konusu tesislerde piyasa ekonomisi içerisinde giriş ücreti, kullanım ücreti vb. adlar altında bedel mukabilinde ve devamlı olarak faaliyet yürütülüyor olması halinde Belediyeniz bünyesinde iktisadi kamu kuruluşu oluşacağından, söz konusu tesislerde yer alacak … Başkanlığına ait reklamlardan elde edilecek gelirlerin de bu iktisadi kamu kuruluşunun kazancına dahil edilip vergilendirilmesi gerekeceği tabiidir.

Buna göre, Belediyenizin … Başkanlığı ile yaptığı sözleşme kapsamında reklam karşılığı yapılan tesislerde Belediyenizin piyasa ekonomisi içerisinde giriş ücreti, kullanım ücreti vb. adlar altında bedel mukabilinde ve devamlı olarak faaliyet yürütmesi halinde Belediyeniz bünyesinde iktisadi kamu kuruluşu oluşacak ve bu iktisadi kamu kuruluşunun işlemleri KDV'ye tabi tutulacaktır.

Bu çerçevede, söz konusu tesislerde yer alacak Başkanlığa ait reklamlara ilişkin Belediyeniz iktisadi kamu kuruluşunca hesaplanan KDV, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında Başkanlık tarafından 3/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Diğer taraftan, reklam karşılığı yapılan tesislere ilişkin Belediyeniz bünyesinde iktisadi kamu kuruluşu oluşmaması halinde, Belediyeniz tarafından Başkanlığa verilen reklam hizmetine ilişkin hesaplanan KDV'nin tamamının Başkanlık tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, somut durumda;

 

1- Belediyeniz ile … Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında, adı geçen Başkanlık tarafından 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 1 adet basketbol-voleybol sahası yaptırılması işi dolayısıyla bu tesislerde anılan Başkanlığın ve/veya … Bakanlığının reklamlarının yer alması karşılığında Belediyenize yapılan ödeme nedeniyle Belediyeniz nezdinde iktisadi kamu kuruluşu oluşmadığından, Belediyenizin söz konusu işlemler için fatura düzenleme yükümlülüğü bulunmamakta olup, bu işlemlere ilişkin olarak tabi olduğunuz mevzuata göre geçerli olan bir belgenin 213 sayılı Kanun uygulamasında tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, Belediyenizin KDV'ye tabi işlemleri için fatura düzenlemeniz mümkün bulunmakla birlikte, fatura düzenlememeniz durumunda, faturada bulunması gerekli asgari bilgileri ihtiva edecek şekilde, tabi olduğunuz mevzuat dahilinde düzenlenecek bir belgenin adı geçen Başkanlık tarafından kayıtlarının tevsikinde kullanılması mümkündür.

2- Söz konusu tesislerde piyasa ekonomisi içerisinde giriş ücreti, kullanım ücreti vb. adlar altında bedel mukabilinde ve devamlılık arz edecek şekilde faaliyetlerin yürütülmesi halinde, Belediyeniz bünyesinde oluşacak iktisadi kamu kuruluşu tarafından belge düzeni başta olmak üzere 213 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta öngörülen yükümlülüklere/ödevlere riayet edilmesi gerekmekte olup, bu durumda ifa edilen reklam ve tanıtım hizmetlerinize ilişkin olarak Belediyeniz bünyesinde oluşan iktisadi kamu kuruluşu tarafından … Başkanlığı adına fatura düzenlenmesi icap etmektedir.[3]

4.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İşletmenizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta şirketleri, bankalar vb. kuruluşlarla yapılan anlaşmalar kapsamında bu kuruluş personeline veya sigortalılarına sağlık hizmeti sunduğu ve bu hizmetin bedelini anlaşma yapılan kuruluşlar adına fatura düzenlemek suretiyle tahsil ettiği belirtilerek, bu kurumlara düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

…. Diğer taraftan, mezkur Tebliğin

(I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde, "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır."

 -(I/C-2.1.3.2.13) bölümünde ise "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

….Buna göre, İşletmeniz tarafından sigortalılara verilen sağlık hizmeti nedeniyle SGK'ya düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Diğer taraftan, sigorta şirketleri, bankalar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları gibi, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında sayılan kuruluşlarla yapılan anlaşmalar karşılığında, bu kuruluş personeline veya sigortalılarına ifa edilen sağlık hizmeti nedeniyle anılan kuruluşlara düzenlenen faturalarda mezkur bölüm kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.[4]

5.

Kooperatifinizin sigortacılık faaliyetleri ile iştigal ettiği belirtilmiş olup, 

- Kooperatifinizin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar kapsamına girip girmediği,

- Hasar durumunda hizmeti alan sigortalılar olduğundan, hasar dosyaları ile ilgili onarım, parça ve hizmet bedellerinin tevkifata tabi olup olmadığı,

- Sigortalılara ait araçların onarımında, hizmeti yapan firmanın tedarikçilerden yaptığı parça alımlarında söz konusu parça sevkinin servislere yapılmakla birlikte faturaların Kooperatifiniz adına düzenlenmesi nedeniyle bu faturalarda tevkifat yapılıp yapılmayacağı,

 

- Sigortalılara ait hasarlı araçların onarım aşamasında parça ve işçilik faturalarında hangi oranda tevkifat uygulanması gerektiği

hususunda görüş talep edilmektedir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinde sigorta şirketlerinin Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilâtını ifade ettiği, 3/1 maddesinde ise Türkiye'de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre,

- Sigortacılık faaliyeti ile iştigal eden Kooperatifiniz, 5684 sayılı Kanun kapsamında bir sigorta şirketi olduğundan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılar kapsamında yer almaktadır.

- Hasarlı araçların tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tarafınıza düzenlenen hizmet faturalarında, anılan Tebliğin (I/C-2.1.3.2.3.) bölümü kapsamında (7/10) oranında; sigortalının Kooperatifiniz adına yaptığı KDV'ye tabi olan masrafların Kooperatifinize yansıtılması için düzenlenen faturalarda ise Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 - Taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmakta olup, hasar durumunda Kooperatifiniz adına düzenlenecek faturalarda, bu malzemeler dahil toplam bedel üzerinden KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Ancak, bu hizmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça, sarf malzemesi gibi malların Kooperatifinizce piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi halinde, malların piyasadan satın alınması sırasında, Tebliğin (I/C-2.1.3.3) bölümünde yapılan açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.[5]

5.

“Talep formunda, işyeri tabelaları, el broşürleri, panolar, bilboardlara asılması için baskılı kağıtlar, baskılı brandalar, görsel içerikli levhalar vb. ürünleri malzemesiyle birlikte tasarlayıp imal ettiğinizi belirterek bu hizmetler için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir."

 açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, firmanız tarafından ticari reklam amaçlı; işyeri tabelası, pano, görsel içerikli levhalar, el broşürleri, pano ve bilboardlara asılması için baskılı kağıtlar ile baskılı brandaların tasarlanarak hazırlanması suretiyle verilen hizmetler için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.[6]

6.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, katılım bankacılığı faaliyeti ile iştigal eden Bankanız tarafından 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralama işlemlerinin yapıldığı, Bankanıza piyasadan "Katkı Paylı Finansal Kiralama" işlemi yapma talebinin geldiği, bu işlemin işleyiş biçiminin, finansal kiralama müşterisinden hiç kar payı ve/veya komisyon alınmaması ve/veya düşük oranlı bir kar payı ve/veya komisyon alınması, buna karşılık finansal kiralama müşterisinden alınmayan kar payı ve/veya komisyonun finansal kiralamaya konu olacak varlığı satan satıcıdan tahsil edilmesi şeklinde olacağı belirtilerek Bankanızın bahsi geçen işlemleri kapsamında finansal kiralamaya konu varlığın satıcısından (finansal kiralama sözleşmesinin tarafı olmayan) aldığı kar payı ve/veya komisyonların banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) mi katma değer vergisine (KDV) mi tabi olacağı, KDV ye tabi olması halinde KDV oranının ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bankanız tarafından gerçekleştirilecek "Katkı Paylı Finansal Kiralama" işleminde finansal kiralama müşterisinden (kiracı) kısmen veya tamamen alınmayan kâr payı ve/veya komisyonun finansal kiralamaya konu malın satıcısından tahsil edilmesi işleminin, kiracıya ait bir giderin (kâr payı/komisyonun) satıcıya yansıtılması suretiyle finansal kiralamaya konu malın fiyatının yeniden belirlenmesine yönelik olduğu ve Bankanız tarafından finansal kiralama sözleşmesine taraf olmamakla birlikte söz konusu işlemin ayrılmaz bir parçası mahiyetinde bulunan satıcıdan tahsil edilen kâr payı ve/veya komisyonun finansal kiralama işlemi kapsamında olduğu değerlendirilmektedir. Bu bakımdan, söz konusu kar payı ve/veya komisyonun BSMV ye tabi tutulmaması gerekmektedir.

Aynı BKK eki (I) sayılı listenin;

-16 ncı sırasında, 3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması

-17 nci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları ve tanımları itibariyle belirlenen makina ve cihazlar sayılmış ve bunların amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıması durumunda (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV'den istisna edildiği için KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi

 %1 oranında KDV ye tabi tutulmuştur.

Buna göre, finansal kiralama müşterisinden hiç kar payı ve/veya komisyon alınmaması ve/veya düşük oranlı bir kar payı ve/veya komisyon alınması, buna karşılık finansal kiralama müşterisinden alınmayan kar payı ve/veya komisyonun finansal kiralamaya konu olacak varlığı satan satıcıdan tahsil edilmesi şeklinde gerçekleştirilecek "Katkı Paylı Finansal Kiralama" işlemi ile ilgili olarak Bankanız tarafından, finansal kiralama sözleşmesine taraf olmamakla birlikte söz konusu işlemin ayrılmaz bir parçası mahiyetinde bulunan kâr payı ve/veya komisyon bedellerinin satıcıdan tahsil edilecek kısmı da finansal kiralama işlemi kapsamında değerlendirildiğinden BSMV kapsamına girmeyen bu unsurların genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, "Katkı Paylı Finansal Kiralama" işlemlerinin (satıcı firmadan alınacak kar payı/komisyon dahil),

- 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıraları kapsamında yapılması halinde %1 oranına,

- Söz konusu sıralarda sayılan işlemler dışındaki finansal kiralama işlemleri kapsamında gerçekleştirilmesi halinde ise, 2007/13033 sayılı BKK nın 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, işleme konu olan malın tabi olduğu orana

göre KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.[7]

7.

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve yetki belgenizin bulunmadığı belirtilerek 9/9/2020 tarih ve 31239 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeye istinaden 31/7/2021 tarihine kadar yetki belgeniz bulunmadan ikinci el motorlu kara taşıtı teslimlerinde özel matrah uygulayıp uygulayamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliğinin "İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti" başlıklı (III/A-4.9.)  bölümünde;

"İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler.

 

...

Verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi almaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz.  ..." açıklamaları yer almaktadır.

5/8/2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile mezkur Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası, "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelikteki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir." şeklinde değiştirilmiştir. 

Ayrıca, 9/9/2020 tarih ve 31239 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde" ibaresi "31/7/2021 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiş olup, 30/7/2021 tarih ve 31553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile söz konusu fıkrada yer alan "31/7/2021" ibaresi "31/7/2022" şeklinde değiştirilmiştir. Ancak yapılan bu değişiklikler, bazı müesseselerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe aykırı durumlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesine ilişkin olup, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesinin alınması gereken süreye etki etmemektedir.

 Buna göre, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi almayan mükelleflerin 31/8/2020 tarihinden sonra yaptıkları araç teslimleri için 3065 sayılı Kanunun 23/f maddesi kapsamında özel matrah şekli uygulaması mümkün olmayıp, satış bedeli üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerekmektedir.[8]

8.

Buna göre, Şirketiniz tarafından telif hakkı sahiplerine ve yapımcılara ait eserlerin Youtube platformu üzerinden yayımlanması karşılığı alınan reklam bedellerinin, söz konusu eserlerin Youtube üzerinden Türkiye'de ve yurtdışında izlenme verileri baz alınarak bulunacak (ve Şirketinize tevsik edilecek) yurtdışında izlenme oranına isabet eden kısmının hizmet ihracı kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, hizmet ihracına ilişkin istisnanın beyanı için hizmete ait ödeme belgesinin temin edilmiş olması zorunlu olmamakla birlikte, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin iadesinin hizmet bedeli döviz veya Türk Lirası (yukarıda belirtilen şartlarla) olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.[9]

9.

“İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; Şirketinizin, iki yıl önce topluluk şirketinin kullanmış olduğu krediyi, kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve diğer kullanma şartlarında herhangi bir değişiklik yapmaksızın devraldığı belirtilerek söz konusu kredinin kapatılması durumunda topluluk şirketi ile gerçekleşen kredi devri ve kapatılması işleminin topluluk şirketinden alınan bir finansman hizmeti olarak mı değerlendirileceği, geriye dönük olarak kredi faizi ve diğer kredi kullanım giderleri ile ilgili katma değer vergisi (KDV) hesaplanmasının gerekli olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

…Buna göre, kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka veya finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kullandırdıkları borçlanmalar örtülü sermaye dışında tutulduğundan; topluluk şirketinin bankadan temin ettiği kredileri (kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan) diğer bir topluluk şirketine kullandırmaları ve bu durumun ispat edici vesikalarla belgelendirilmesi halinde örtülü sermayeden söz edilmeyecektir.

 Diğer taraftan, topluluk şirketince bankadan temin edilerek şirketinize kullandırılan kredinin Şirketiniz tarafından erken kapatılmasıyla birlikte Kurumlar Vergisi Kanununun "Örtülü sermaye" başlıklı 12 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde; kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finansman kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçların örtülü sermaye sayılmayacağı hükmünde yer alan "aynı şartlarda krediyi kullanma şartı" sağlanamamış olacak ve söz konusu borç tutarı örtülü sermaye hesabında dikkate alınacaktır. Fakat, Şirketiniz ile topluluk şirketinin aynı şartlarda ve eş zamanlı olarak krediyi kapatması durumunda, "aynı şartlarda krediyi kullanma şartı" ihlal edilmiş olmayacaktır.

 İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz tarafından daha uygun koşullarda temin edilen banka kredisiyle kapatılacak krediye karşılık olarak topluluk şirketi tarafından temin edilmiş olan söz konusu kredinin eş zamanlı olarak ve aynı şartlarla kapatılmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, topluluk şirketince bankadan temin edilerek Şirketinize kullandırılan kredinin Şirketiniz tarafından erken kapatılması nedeniyle söz konusu borç tutarı örtülü sermaye hesabında dikkate alınacaktır.

Ayrıca, söz konusu kredi kullandırma işleminin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yönünden de değerlendirilmesi gerektiği tabiidir.

Buna göre, topluluk şirketi tarafından bankalar ve diğer finans kuruluşlarından temin edilen kredinin Şirketinize anapara, faiz ve masraflarıyla birlikte aynen aktarılması işleminde, aynen aktarılan bedeller için KDV hesaplanmayacaktır.

 Bununla birlikte, topluluk şirketi tarafından bankadan temin edilerek Şirketinize kullandırılan kredinin, Şirketiniz ile topluluk şirketince aynı şartlarda ve eş zamanlı olarak kapatılması durumunda, "aynı şartlarda krediyi kullandırma/kullanma şartı" ihlal edilmiş olmayacakken, söz konusu kredinin eş zamanlı olarak kapatılmaması durumunda "aynı şartlarda krediyi kullandırma/kullanma şartı" ihlal edilmiş olacağından, bu durumda topluluk şirketi ile gerçekleştirilen kredi devri işleminin topluluk şirketi tarafından sağlanan finansman hizmeti kapsamında KDV'ye tabi tutulması gerekecektir.[10]

11.

“İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçelerinizde, Şirketinizin özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri işi ile iştigal ettiği, ayrıca şirket ana sözleşmesinde faaliyet konuları arasında hastaneler, sağlık merkezleri poliklinik ve benzer sağlık amaçlı tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek ve gayrimenkul ticareti ile inşaat taahhüt işi gibi faaliyetlerin bulunduğu, 2009 yılından itibaren şirket aktifinde kayıtlı bulunan hastane binanızı 24/11/2010-4/9/2014 tarihleri arasında fiilen işlettiğiniz, daha sonrasında ekonomik nedenlerle tüm müştemilatı ile birlikte başka bir sağlık grubuna kiraya verdiğiniz ve 2019 Mayıs ayı itibariyle de sattığınızı belirterek, söz konusu satış işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesinde düzenlenen istisnaların kapsamında olup olmadığı ile satış nedeniyle oluşan karın 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesi kapsamında yenileme fonunda alınıp alınamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Şirketinizin ana sözleşmesi ile ticaret sicil gazetesinin incelenmesinden, şirketinizin amaç ve konuları arasında, hastaneler, sağlık merkezleri, poliklinik, klinik ve estetik ve kozmotoloji merkezleri, röntgen ve tomografi merkezleri, tıbbi ve biyolojik tahlil laboratuarları ve benzeri sağlık amaçlı tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, her türlü inşaat elektrik ve sıhhi tesisat işleri, alt yapı-üst yapı sanat yapıları olan yollar, köprüler, barajlar, göletler, tüneller, konutlar, özel okullar, oteller, hastaneler, spor tesisleri, konut kooperatifi yapıları içme suları ve buna benzer bütün inşaat yapılarını inşa etmek, her türlü arsa, arazi, tarla gibi taşınmazlar satın almak, bunlar üzerinde taşınmazlar inşa etmek, inşaat halinde ya da bitmiş olarak inşaat almak, kat karşılığı inşaat yapmak gibi faaliyetlerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan Kanun hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, 2009 yılından itibaren Şirket aktifinizde kayıtlı bulunan ve 24/11/2010-4/9/2014 tarihleri arasında fiilen işletilen söz konusu taşınmazın, daha sonra tüm demirbaşları ile birlikte hastane olarak başka bir sağlık grubuna kiraya verilmek suretiyle değerlendirilmesi nedeniyle söz konusu taşınmazın satışından doğacak kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan hastane binasının kiraya verilmesi, bu kıymetin ticari amaçla aktifte bulundurulması olarak değerlendirildiğinden, söz konusu hastane binasının satışı, iki yıldan fazla süredir aktifte bulundurulup bulundurulmadığına bakılmaksızın, genel hükümler doğrultusunda KDV'ye tabidir.

Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, aynı neviden iktisadi kıymetlerin satın alınması ile olabileceği gibi aynı nitelikte ve aynı hizmete tahsis edilecek yeni bir iktisadi kıymetin işletmede imal/inşa edilmesi yoluyla da mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, 2014 yılından bu yana sağlık hizmeti sunmadığınız ve bu faaliyete devam etmeyeceğiniz, bu faaliyet yerine gayrimenkul ticareti ve kat karşılığı inşaat faaliyeti gibi farklı sektörlerde faaliyette bulunacağınız dikkate alındığında, sağlık hizmetinde kullandığınız binanın satışından elde edilen karın yeni faaliyetiniz kapsamındaki yatırım giderlerinin karşılanması amacına yönelik olarak yenileme fonuna aktarılması mümkün bulunmamaktadır.[11]

12.

“ İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen ve iş ortaklığınız uhdesinde kalan … Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işinin iş ortaklığınızın ortaklarından ... İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti'ye devrinin vergisel boyutu hakkında görüş talep edilmektedir.

Buna göre, … Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu bina inşaat işinin, iş ortaklığınız tarafından ortaklarından birisine devredilmesi nedeniyle, devir tarihi itibariyle iş ortaklığınız açısından işin bittiği, ortak açısından ise işe başlandığı kabul edilecektir.

Böylece, işin devredildiği tarihin iş bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu tarihin içinde bulunduğu hesap dönemi itibariyle kar veya zararın tespit edilerek iş ortaklığınızın vereceği kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, ……Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen ve iş ortaklığınız uhdesinde kalan Pazar Meslek Yüksekokulu bina inşaatı işine ilişkin hakediş faturalarında KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu işin iş ortaklığınız tarafından tamamlanamaması ve ortaklarından ……Şti'ye devri durumunda, söz konusu devir için bir bedel alınması halinde alınan bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır.

Ayrıca, söz konusu işin devri sonucu iş ortaklığınızın mükellefiyetinin sona ermesi durumunda, bu iş nedeniyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.[12]

13.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından yurt dışında bulunan müşterilere yurt dışında mukim acenteler aracılığı ile Türkiye'de verilen konaklama hizmeti bedelinin döviz olarak belirlendiği, konaklama hizmetine ilişkin erken rezervasyon kapsamında “yurt dışında mukim acenteye” faturanın kesildiği tarih ile hizmete ilişkin yurt dışında mukim acente tarafından Şirketinize yapılan ödemenin gerçekleştiği tarih arasında kur farkı ortaya çıktığı belirtilerek oluşan kur farkı için katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı ile Şirketiniz aleyhine ortaya çıkan kur farkı hakkında nasıl işlem yapılacağı sorulmaktadır.

Buna göre; 

- Şirketiniz tarafından, acenteler aracılığıyla verilen konaklama hizmetine ilişkin olarak, genel hükümler çerçevesinde, gerçek hizmet bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

- Yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen faturalarda Türk parası karşılığı gösterilme zorunluluğu bulunmamakta olup, bu faturaların, sadece döviz cinsinden/yabancı para cinsinden tutara yer verilmek suretiyle düzenlenebilmesinin yanı sıra, döviz cinsinden bedel ile birlikte Türk Lirası karşılığı gösterilmek suretiyle de düzenlenebilmesi mümkün bulunmaktadır.

- Söz konusu faturaların, sadece döviz cinsinden tutara yer verilmek suretiyle düzenlenmesi halinde, faturanın düzenlendiği tarihte T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurunun esas alınması suretiyle belirlenecek Türk Lirası karşılığının kayıtlara intikal ettirilmesi; Türk Lirası karşılığı da gösterilmek suretiyle düzenlenecek faturalarda faturanın düzenlendiği tarihte T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kuru dikkate alınarak belirlenecek tutarın Türk Lirası karşılığı olarak faturada yer verilmesi ve bu tutar üzerinden faturanın kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.

- Söz konusu fatura muhteviyatı tutarının, kısmen veya tamamen sonraki bir tarihte ödenmesi halinde, alacak tutarının değerleme günleri (geçici vergi dönem sonları ve yıl sonları) ve ödeme/tahsil tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesine uygun olarak yabancı para değerlemesine tabi tutulması ve oluşan lehe veya aleyhe kur farklarının ilgili dönem kayıtlarına (gelir/gider hesaplarına) intikal ettirilmesi icap etmektedir.

- Dönem sonlarında yapılan değerlemeye bağlı olarak ortaya çıkan kur farklarının yanı sıra yurt dışındaki müşteriler adına döviz cinsinden düzenlenen faturalardan kaynaklı alacakların tahsili/ödenmesi tarihi itibarıyla oluşan kur farkına ilişkin kayıtların tevsiki için de Vergi Usul Kanunu uygulaması bakımından herhangi bir belge (fatura, gider pusulası, ilgili ülke mevzuatına göre mükellef adına düzenlenmiş muteber bir belge) aranmayacaktır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından Türkiye'de verilen konaklama hizmeti 3065 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV'ye tabi olup, hizmet bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi halinde vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih ile hizmete ilişkin bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan kur farkı KDV matrahına dahil edilecektir.

Bu çerçevede, erken rezervasyon nedeniyle yurt dışındaki acenteye düzenlenen fatura bedelinin tahsili aşamasında Şirketiniz lehine ortaya çıkan kur farkı için hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması ve 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu hizmete ilişkin bedelin tahsil edildiği tarihte Şirketiniz aleyhine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarına hizmetin yapıldığı tarihteki oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanıp Şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmekte olup, bu KDV'nin aynı döneme ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Ancak, yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.[13]

14.

“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait binek otomobilin hurdaya ayrılarak geri dönüşüm firmasına bedelsiz olarak teslim edildiği belirtilerek söz konusu teslimin vergi mevzuatı açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda görüş talep edilmektedir.

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinde, "(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3 'ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir." hükmü yer almakta olup, söz konusu maddenin uygulama usul ve esasları "7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ" ile belirlenmiştir.

Buna göre, aktifinize kayıtlı aracın bahse konu mevzuat dahilinde hurdaya ayrılarak ilgili kuruma bedelsiz olarak tesliminde, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamalara da yer vermek suretiyle, emsal bedel üzerinden geri dönüşüm firması adına fatura düzenlenmesi ve aracın buna istinaden aktifinizden/kayıtlarınızdan çıkarılması icap etmektedir.

Şirketinize ait binek otomobilin hurdaya ayrılarak bedelsiz olarak geri dönüşüm firmasına teslim edilmesi durumunda, emsal bedel esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden, genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlenmesi ve bu tutarın şirketinizin kurum kazancına dahil edilmesi gerekmekte olup, bahse konu binek aracın şirket kayıtlarındaki maliyet bedelinin ise safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

Buna göre, şirketinize ait binek otomobile, ilgili trafik müdürlüğünce tescil belgesine "Hurdaya çıkarılmıştır." şerhi konulması ve aynen veya onarılmak suretiyle üretim amacına uygun olarak kullanılamayacak halde olması durumunda bu aracın teslimi 3065 sayılı Kanunun 17/4-g maddesi uyarınca KDV'den istisna tutulacaktır. Ancak, söz konusu aracın aynen veya onarılmak suretiyle kullanılabilir halde olduğunun tespiti halinde bu teslimde genel hükümlere göre KDV uygulanması gerekmektedir.[14]

15.

“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin …A.Ş.nin alacaklarını "Alacak Devir Sözleşmesi" ile devraldığı, devralınan alacaklarla ilgili Şirketinize yapılacak ödemelerin KDV ye tabi olup olmadığı, alacağın temliki karşılığı … A.Ş.ye yapılan ödemeler nedeniyle fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 183 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir." hükmüne yer verilmiştir. Bahsi geçen Kanun hükmü uyarınca temlik edilen alacağın, alacak talep hakkı temlik edilen firmaya geçeceğinden, Kanunun amir hükümlerine uygun şekilde temlik edilen alacak temlik eden açısından ortadan kalkmakta, alacağın talep hakkı temlik edilene geçmektedir.

Buna göre, ….A.Ş. ile yapılan temlik sözleşmesi dahilinde devir alınan alacakların Şirketinizce tahsil edilmesinde, genel hükümler çerçevesinde, hizmet bedeli (devir alınan alacağın devir bedeli ile devir sonrası tahsil edilen tutar arasındaki fark) üzerinden borçlu adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu faturada, işlemin mahiyetine ve daha önce adı geçen Şirket tarafından düzenlenen faturaya/faturalara ilişkin bilgilere ilişkin açıklamaya yer verilmesi gerektiği tabiidir.

Buna göre, 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar, bu işlemleri ilgili kanunlarla yetkilendirilmek veya izin verilmek suretiyle yürüten kişileri ifade etmektedir. Dolayısıyla bunların 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri "esas iştigal konusu" olarak BSMV ye tabi olacak, bunlar dışındakilerin aynı fıkrada belirtilen işlemleri "esas iştigal konusu" olmadığından KDV ye tabi olacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir. Buna göre, Şirketiniz tarafından … A.Ş.ye ait alacakların devralınması suretiyle tahsil edilmesi işlemleri, ilgili kanunların Şirketinize verdiği yetki veya izin çerçevesinde yapılmamaktadır. Bu nedenle banker kapsamında BSMV mükellefi olmayan Şirketinizin söz konusu tahsilat işlemleri BSMV nin konusuna girmemektedir.

Buna göre, … A.Ş.den devir alınan alacakların Şirketinizce tahsili hizmeti BSMV kapsamına girmediğinden genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulacak ve borçlu adına düzenlenen faturada hizmet bedeli üzerinden (devir alınan alacağın devir bedeli ile devir sonrası tahsil edilen tutar arasındaki fark) genel oranda (%18) KDV hesaplanacaktır.[15]

           [i]


[1]

Eskişehir Vergi Dairesi BaşkanlIğı,

 

ACELE

Sayı

:

E-26696128-130[28-2021/17]-88

03.01.2022

Konu

:

6306 sayılı Kanun kapsamındaki inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı

[2][2]

T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-21253973-045-22558

31.12.2021

Konu

:

İş Yeri Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı

[3]

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

E-27523430-130-61799

30.12.2021

Konu

:

Belediye tarafından düzenlenen tahakkuk fişinin fatura gibi tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı

[4]

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-64597866-130-20234

15.11.2021

Konu

:

SGK, sigorta şirketleri, bankalara vb. kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı

[5][5]

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-21152195-130[09-2021.3531]-438557

12.11.2021

Konu

:

Sigorta ve reasürans şirketlerine düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı

[6]

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir kanunları Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-93996897-130-113251

10.11.2021

Konu

:

Işıklı tabela, reklam panosu vb.imalinde kdv tevkifatı

[7] T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-130[28]-19393

03.11.2021

Konu

:

Katkı Paylı Finansal Kiralama

[8] T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

66523654-130[ÖZG-33-2020]-67542

01.11.2021

Konu

:

Yetki Belgesiz Araç Satışında Özel Matrah Uygulanıp Uygulanamayacağı hk.

[9]

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-769510

28.09.2021

Konu

:

Telif hakkı sahipleri ve yapımcıların eserlerinin youtube aracılığıyla gösterilmesi nedeniyle elde edilen reklam gelirlerinde KDV uygulaması

[10] T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130[99-2019.2309]-247883

09.08.2021

Konu

:

Grup şirketinden temin edilen kredinin erken kapatılması durumunda vergilendirme

[11] T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

26468226-010.09[ÖZG-4-2019]-39224

04.08.2021

Konu

:

Kurum Aktifinde Kayıtlı Bulunan Gayrimenkulün Satışında KVK ve KDV İstisnası ileYenileme Fonu

[12] T.C. 

TOKAT VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

32695369-125-27710

04.08.2021

Konu

:

İş ortaklığınca alınan ihaleye ilişkin sözleşmenin devri

[13] T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2019.73]-93626

09.07.2021

Konu

:

Kur Farkında KDV Uygulaması

[14] T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Kdv - Ötv Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Bakanlık Görüşü]-540887

08.07.2021

Konu

:

Hurda araç tesliminin vergilendirilmesi

[15] T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-536448

08.07.2021

Konu

:

Alacak yönetim şirketi tarafından devir alınan alacaklar karşılığı belge düzeni ve KDV


[i] 1]  Yasal Uyarı Ve Bilgilendirme Metni:

Mesleki çalışmalarımızda yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Makaleleri yazıldığı dönem ve yasal düzenlemelerin dikkate alınarak değerlendirme yapılmasının önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Makalelerin telif ve diğer yasal hakları doğrudan şirkete ve yazarına ait olup, atıf yapmadan veya izinsiz kullananlar hakkında her türlü yasal işlemin yapılacağını ifade ederiz.

Çalışmalarımız profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından iş ortalarımızın personellerimizin yetişmesi ve gelişmesinden duyduğumuz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olacağımıza dair sözümüzü tutma gayreti içinde olduğumuzu iletmek isteriz.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Ve Period Bağımsız Denetim AŞ", söz konusu çalışmaların ve içeriğindeki bilgilerin özel durum veya koşullara bağlı olarak hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Mesleki çalışmaları ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Makalenin Tüm Hakları Şirketimize ve Yazarına Aittir. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, amacı dışında ve atıf yapmadan kullanılamaz. Aksi takdirde derhal yasal işlem yapılacaktır. Soru, görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletmenizi rica ederiz:

 Adres: İstanbul Merkez Ofis 1 (YMM Hizmetleri): Şenlikköy Mahallesi Yaşar Kemal Sokak No:3 Daire: 5 Florya Bakırköy-İstanbul

Tel      :(0212)592 00 92

Faks    :(0212) 592 00 92

Mail            :info@adenymm.com.tr 

                 :cakmakciali@adenymm.com.tr,

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM