SAHTE BELGEYE İLİŞKİN BAZI YARGI KARAR ÖZETLERİ

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle komisyon geliri elde edildiğinin kabulü için hukuken geçerli ve yeterli tespit bulunması gerekir. (Danıştay 4. Daire, E:2001/3793 K:2002/3124)

Danıştay, pek çok kararında ödemelerin banka havalesi ile veya çeklerle yapılmasını ve faturada satış hasılatını elde edecek sermaye yapısı ve kapasiteye sahip olan mükelleflerin düzenlediği belgelerin sahte belge komisyonculuğu kapsamında olmayacağını, aksi durumda ise komisyon karşılığı sahte belge düzenlendiğinin kabulüne hükmetmektedir. (Danıştay 3. Dairesi 06.05.2008 Tarih, E:2007/2735, K:2008/1390)

Sahte fatura kullanma konusunda yapılacak tarhiyat ve ceza kesme işleminde işlemin dayanağı olan VTR de davacı adına düzenlenen faturaların sahte olduğu konusunda somut bir saptama olması gerektiğine hükmedilmektedir. (Danıştay 9. Dairesi, 16.04.2009 Tarih, E:2008/3139, K:2009/1799)

Danıştay, ticari yaşamda malı satın alan mükellefin malı satanın vergi ile yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda bilgi sahibi olması, bir başka deyişle, bir mükellefin KDV beyannamelerini verip vermediği, hasılatının ne kadar olduğu, kullandığı belgelerin vergi dairesinin izniyle bastırılmış olup olmadığını bilmemeleri olağan bir durum olduğunu, bu nedenlerle mal satanların durumlarından hareketle alış faturalarının sahteliğinin ileri sürülmesinin gerçekle bağdaşmayacağına hükmetmektedir. (Danıştay 9. Dairesi, 16.04.2009 Tarih, E:2008/3446, K:2009/1800)

…Davacı tarafından …a yapılan ödemelerinin %79 unun, …a yapılan ödemelerin ise %36 sının bankalar aracılığıyla yapıldığından, dava içeriği emtiaların gerçekten alındığı ve KDV ödendiği sonucuna varılmış olup, bu durumun aksinin davalı idarece ispat edilmesi gerektiğinden ve ispat yükü taşıyan idare tarafından kanıt sunulamadığından Mahkemece tarhiyatın kaldırılması gerekirken, aksi yöndeki kararda hukuka uygun bulunmamıştır. (Danıştay 4. Dairesi, 30.06.2009 tarihli Kararı)

Şirketimize mal satan alt firmaların satışlarına konu faturalarının gerçek durumu yansıtmadığının söylenebilmesi için, düzenleyenin ekonomik durumu, iştigal konusu, organizasyonun varlığı, işçi sayısı, emtia alım satımı ile ilgili diğer zorunlu durumlar ve vergi ödevlerine karşı durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. (Danıştay 7. Daire, E:2000/7368, K:2001/220) İstanbul 2. Vergi Mahkemesi de konuyla ilgili kararını vermiştir.

…..Limited Şirketi tarafından davacı adına düzenlenen tüm faturalara ilişkin tespitler bu sahteliğin kabulü için yeterli olmayıp, hukuken somut verilerle bu durum ortaya konulamadığından Vergi Mahkemesi kararının davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasında hukuki isabet görülememiştir. (Danıştay 9. Dairesi, 17.01.2015 Tarihli Kararı)

Danıştay, hakkında Rapor düzenlenen alt firmalar hakkında yargı kararının bulunup bulunmamasını, faaliyetinin terkin edilip edilmediğini, faturaların düzenlendiği dönemde KDV beyanı verip vermediğini özenle değerlendirme konusu yaptığından, mal aldığımız firmayla ilgili işlemler yargı kararıyla iptal edildiği hususunu iletmek isteriz. (Danıştay 4. Dairesi, 26.04.2007 tarih, E:2006/1742, K:2007/1408)

Bu konuda vergi incelemesinden beklenen amaç yasal kayıtlarda yer alan olay veya olguların biçimsel kuralları uygun olup olmamasının ötesinde olayın gerçek mahiyetinin tespiti amacına dayanmaktadır. Danıştay, alt firmalar için sahte belge düzenlemeye ilişkin Raporun düzenlenmesinin, doğrudan bu firmadan yapılan alımların düzenlenen rapora bağlı olarak sahte olduğunu göstermediğini karara bağlamıştır. (Danıştay 4. Dairesi, E:2008/6038, K:2009/1973).

Faturaların sahteliği kesin ve somut delillerle ortaya konulmalıdır. (Danıştay 9. Dairesi, Esas: 2006/1722, Karar:2007/1933).

Yapılan tespitlerin yeterli olmaması nedeniyle düzenlenen faturaların sahte olup olmadığı kanıtlanamadığından, yapılan tarhiyatın terkini gerekmektedir. (Danıştay 9. Dairesi, 07.05.2008 tarih ve E:2008/1408, K:2008/2366)

Defter ve belgeler üzerinde mal hareketine ilişkin hiçbir inceleme yapılmadan sadece mal satan firma hakkında sahte belge düzenleme raporuna dayanarak tarhiyat yapılamaz. (Danıştay 25.10.2000 tarih ve E. 2000/42, K:2000/4381)

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM