İYİ BİR VERGİ İNCELEMESİNDEN BEKLENENLER

15.03.1984 tarihli ve 1984/2 sıra no’lu VUK İç Genelgesi’ne göre; yapılacak incelemelerde her türlü inceleme tekniklerinden yararlanılarak, detaylı inceleme ve araştırma yapılacak, düzenlenecek inceleme raporlarında, tarhiyata esas teşkil edecek olan matrah veya matrah farkının nedenleri, hesaplama şekli ayrıntılı olarak izah edilecek ve üzerinden tarhiyat yapılacak tutar kesinlikle gösterilecektir. Gerçekçi olmayan ve mesnetsiz matrah ve matrah farkı tespiti yapılmayacaktır.

Danıştay’a göre de; “yeterli bir vergi incelemesinin yapılmış olduğundan söz edebilmek için, vergileme ile ilgili olaylarla hesap durumlarının ve bu arada ilgililerin tutanağa geçirilen itiraz veya mülahazalarının inandırıcı biçimde araştırılması, eleştirilecek hususlarla ilgili saptamaların sağlıklı yapılması ve saptanan hususların isabetli bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir (Dnş. 11.D., T:18.11.1999, E:1999/3481, K:1999/4332)

“İnceleme elemanınca matrah farkı bulunan şirketin, beyan ettiği kazançtan daha fazla kazanç elde etmesine karşın bu gelirini beyan dışı bıraktığının somut olarak inandırıcı bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerekir (Dnş. 4.D., T:21.11.1997, E:1996/2719, K:1997/4445)”

Fatura içeriği emtiaların iştigal konusu işle ilgili olup olmadığı, gerçekte işletmeye girip-girmediği, ödemelerin ne şekilde yapıldığı ve bu konulara yönelik davacı şirket beyanlarının ne olduğu hususunda bir araştırma yapılmadığı gibi gerek davalı idarece gerekse takdir komisyonunca hakkında tanzim edilen vergi tekniği raporunda; davacı şirket adına düzenlendiği belirtilen faturaların gerçek bir emtia hareketine dayanıp dayanmadığı, fatura içeriği emtiaların başka firmalardan alınıp alınmadığı, işletmede kullanılıp kullanılmadığı, komisyon karşılığı düzenlendiği veya işle ilgili olmadığına dair yapılmış açık ve net bir tespitin var olduğu hususu iddia ve hukuken geçerli somut verilerle ortaya konulamamıştır (İzmir 1. Vergi Mahkemesi, Esas No: 2012/32 Karar No : 2012/794)”.

Davacı hakkında düzenlenen inceleme raporunda ise, yapılan fiili tespitler ile davacının defter ve belgelerinin incelenmesinden, raporda dökümü yapılan mal ve hizmetler için belge alınmadığı belirtilmekte ise de, inşaatların bulunduğu adreslerde düzenlenen tutanaklarda, kullanıldığı belirtilen malzemenin miktarına ilişkin bir tespite yer verilmemiştir. Bu nedenle, inşaatlarda gerek davacı tarafından, gerek malzeme ve işçiliğin bir arada alındığı faturalarda gösterilen hizmetlerin yerine getirilmesi için bu işleri yapanlar tarafından kullanılan emtia miktarları tespit edilerek davacının defter ve belgelerinde kayıtlı bulunan maliyetleriyle karşılaştırılmaksın, bir başka ifadeyle fiili ve kaydi envanter karşılaştırması yapılmaksızın, yalnızca davacının raporda dökümü yapılan mal ve hizmetleri kullandığına ilişkin ifadesine dayanılarak Katma Değer Vergisi Kanununun 9/2 nci maddesi uyarınca tarhiyat yapılmasında ve tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan dâvayı reddeden Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir (Danıştay 4. Daire 2009/3079 E., 2010/776 K.)

“Olayda, resen tarh nedeninin açıklanmadığı, takdir komisyonu kararında, bu komisyonlara yasayla tanınan inceleme ve araştırma yetkisi kullanılmaksızın soyut ve genel ifadelere yer verildiği, takdire sevk nedenleriyle bağlantı kurulmadan matrah takdir edildiği saptanmaktadır. Yeterli hukuksal dayanaktan yoksun olduğu anlaşılan tarhiyatın kaldırılması gerekirken davanın reddi hukuka uygun görülmemiştir (Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 1998/125 Karar, 1996/363 Esas Nolu Karar)

Yukarıda da yer verdiğimiz üzere Türk Vergi Yargısı, yapılan bir vergi incelemesinde yukarıda ifade ettiğimiz fiili, teknik ve hukuki çalışmalar yapılmadan yetersiz vergi incelemesine dayanan ve gerekçesi sarih ve açıkça belirtilmeyen ve somut delillerle de ispatlanmayan re’sen tarhiyatları kaldırmıştır.

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM