Harmanlama Zorunluluğu Ve Cezai Yaptırımlar Hakkında Yasal Açıklamalar-2017

20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” Başlıklı 19. Maddesinin ğ bendine göre Kurum tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca biodizel, etanol ve benzeri harmanlama yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik harmanlanan her bir metreküp ürün için iki yüz elli Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır.

Petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin ve piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ile ilgili usul ve esasları belirlemek için  10.09.2004 tarih ve 25579 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik”in 8. Maddesine göre otobiodizel ve etanolün harmanlama işlemi rafinerici ve dağıtıcı, metil tersiyer bütil eterin harmanlama işlemi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılabilir. Harmanlama ve karıştırma yapılan akaryakıtın piyasaya sunumunda, ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunması zorunludur.

Denizcilik yakıtlarının hazırlanması hariç, akaryakıtlar birbiriyle karıştırılamaz.

Katkılama sadece rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerince yapılabilir. Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından akaryakıta ilave edilecek olan harmanlama ürünü, marker ve katkı maddelerinin ulusal markerin özelliklerini bozmayacak nitelikte olması zorunludur.

16 Haziran 2017 tarih ve 30098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğe göre de dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunlu olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır.

05/03/2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği”ne göre 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesi ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki 38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacağı ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarlarının, 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu maddede ayrıca bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hanenin dikkate alınacağı, bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile yukarıda belirlenen orana göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark için Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun sözü edilen maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Kararnamenin 3 üncü maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, harmanlayıcılara iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüştür.

  • İlgili Tebliğin “5.3.1.1. Harmanlayıcıların Müracaat Şartları ve Belge Talebi” bölümünde oto biodizel harmanlama izin belgesini almak isteyen mükelleflerin;

- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları

gerekir.

Bu şartları haiz mükellefler, oto biodizel harmanlama izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan rafinerici veya dağıtıcı lisansını ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa müracaat eder.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara oto biodizel harmanlama izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve rafinerici veya dağıtıcı lisansı aranmaz.

Yukarıda yer alan şartlar dikkate alındığında Kurumun “Harmanlayıcı İzin Belgesi” almasını engelleyecek bir kısıtlayıcı şartın bulunmadığı açıktır. Bu durumda, İdareye verilmiş olan yetkinin daha düşük ÖTV ye tabi ürünün kullanımından doğan ürünün ilgili GTİP numaralarında belirtilen mallar için harmanlamada kullanılıp kullanılmadığı ve ödenecek ÖTV nin yasal sınırlar içinde iade edilip edilmeyeceğine yönelik tedbirler dışında, keyfi bir nedenle bu belgenin verilmemesi hukuka aykırılık taşır.

Aksi düşünce tarzı, mükellefin hasız ÖTV İadesi alma olasılığının olduğu düşüncesiyle yasal olmayan bir idari işleme zemin hazırlamaktadır.

Mezkur Tebliğin “5.3.1.2. Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler” bölümünde ise Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde harmanlayıcılara oto biodizel harmanlama izin belgesi verilir. Oto biodizel harmanlama izin belgesini düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, söz konusu belgenin bir nüshasını aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderir. İlgili vergi dairesi söz konusu belgede harmanlayıcılara ilişkin olarak yer alan bilgileri, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi” nde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” formuna işler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

Harmanlayıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya oto biodizel harmanlama izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, oto biodizel harmanlama izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek harmanlayıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün içinde ilgili vergi dairesine bilgi verilir. İlgili vergi dairesi, “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işler ve üreticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verir.

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM