2020 yılı ve önceki yıllarda gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde vergiye uyumlu mükellef kapsamında %5 indirim uygulanan mükellefler, hali hazırda yürütülen bir vergi incelemesi varsa, matrah artırımlarından koşullar uygun olduğu durumda yararlanmaları (aşağıda yer verdiğimiz yasal açıklamalar kapsamında) önemli hak kayıplarının önüne geçebilecektir.
Hatta, sonraki hesap dönemlerinde böyle bir eleştiri riski de gelecekteki %5 vergi indirimi haklarını (hali hazırda mevcut olmasa da, ileride yararlanma imkanı bulunan tutarları) olumsuz etkiyeceğinden mükelleflerin matrah artırımı yapmaları faydalı olabilecektir. Özellikle, sahte belge kullanımı açısından eleştiri tehlikesi altındaki mükelleflerin daha hassas olmalarında yarar olabilir. 
Bu durum, özellikle büyük hacimlerde matrah beyan eden hak sahibi mükelleflerimizin haklarının korunmasına imkan tanıyabilecektir. Bu nedenle öngörülü olmakta yarar bulunmaktadır. 
Kanuna göre, böyle bir vergi incelemesi neticesinde muhtemel bir eleştiri durumunda GVK mükerrer 121. maddesinin (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde (İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl (örneğin en son yıl 2020) ile bu yıldan önceki son iki yıla) haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.). 
*Bu nedenle örneğin 2021 yılı için 2020 ve 2019 yıllarının herhangi bir eleştiri görmemesi oldukça önem arz etmektedir. Muhtemel bir incelemede 1 TL dahi tarhiyat (bu tarhiyat kanuna uygun kaldırılmadığı sürece) dahi hakları etkilemektedir. 

Yine, şartlardan birisine göre indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği "tespit" edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar. 

**Bu nedenle, örneğin zamanaşımına uğramak üzere olan 2016 yılına ilişkin muhtemel bir tespit, 2020 yılına ilişkin %5 vergi indirim haklarımızı etkiler mi?

Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Yani, kesinleşme olmasa dahi, tespit tarihinde bu hak kaybolmaktadır. 

Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 

312 GVK Genel Tebliğine göre;

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması bmlümünde;

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilen mükellefler vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.

Örnek: Serbest meslek erbabı Bay (G) 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiştir. 

2019 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesini verdiği tarih itibarıyla hakkında 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerden herhangi birini işlediğine ilişkin bir tespit bulunmaması ve diğer şartları da sağlaması kaydıyla, Bay (G) bu takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanabilecektir.”

Özetle, 2020 yılı beyannamesi verildiği tarih itibariyle, 2016 yılına ilişkin VİR ile tespit edilmiş bir sahte belge kullanım tespiti olmadığı sürece bu açıdan indirimi etkileyen bir durum bulunmayacaktır. Fakat, sonraki dönemler için 2020 yılındaki sonraki dönemlerde hakları etkileyecektir. 

***Yukarıdaki açıklamalara göre, sahte belge kullanımı tespiti dahi olsa, beyannanme verildiği 2021 yılı itibariyle henüz bir tespit olmadığından bu açıdan haklar geri alınamaz. Bu tarih, beyanname verildiği tarih itibariyle genel tebliğe göre koşullar sağlanmıştır. 

Eğer böyle bir tespit 2021 yılında olursa bu yılın verildiği beyanname üzerinde bu hak kullanılamaz. Bu nedenle, böyle önemli bir hak kaybını engellemek adına belgeleri kayıtlardançıkartarak veya matrah artırımı yaparak riski tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

      

1-İstanbul Merkez Ofis 1 (ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi Yaşar Kemal Sokak No:3/5 Florya Bakırköy/İSTANBUL (Florya Metrobüs Durağı 50 Mt Yanı)

Tel     :(0212) 592 00 92 

GSM  :(0505) 680 42 54

Faks  :(0212) 592 00 92 

İnternet Adresi: www.adenymm.com.tr

2- Ankara Ofis 2-(Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):  Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat: 3) Yıldız-Çankaya/ANKARA

Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, Vergi İnceleme Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.
WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM