SİRKÜLER (2023)

Sayı/Konu: 2023/68: İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 8000) Yayımlanmıştır            

Mevzuat: KDVK                                                    

Web: www.adenymm.com.tr

Tel; Email[1]: 0212 592 00 92, info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

28/12/2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamalarına tabi malların ithaline ilişkin bedellerin 24/11/2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödenmesi ve bu malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi halinde, 23/11/2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar hükümlerinden etkilenilmemesi amaçlanmaktadır.

İçerik:                                       

Bilindiği üzere 24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri dolayısıyla ödenen KDV için indirim kısıtlaması getirilmiştir. 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Yeni düzenleme ile 28/12/2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamalarına tabi malların ithaline ilişkin bedellerin 24/11/2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödenmesi ve bu malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi halinde, 23/11/2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar hükümlerinden etkilenilmemesi amaçlanmaktadır.
  • Mevcut Karara eklenen Geçici Madde ile ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamalarına tabi malların ithaline ilişkin bedellerin 24/11/2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödenmesi ve bu malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi halinde, 23/11/2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Kararı hatırlayacak olursak, Mezkur Cumhurbaşkanı Kararında;

  • İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen,
  • İthalatta koruma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetlerithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen,

katma değer vergisinin (KDV) indirim hakkı kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV indirim hakkı kaldırılan, ilgili mevzuata göre gözetim uygulaması/koruma önlemi kapsamında yer alan eşyaların ve bu eşyalar için ödenen KDV’nin tespinin doğru yapılması KDV iadeleri ve indirimi açısından son derece önemlidir. Mezkur Cumhurbaşkanlığı Kararında bahsi geçen İthalatta Gözetim Tebliğleri, Dampinge Karşı Vergi Kararları (189 adet), bir adet Sübvansiyon Kararı (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/8)) ilgili mevzuatta yer almaktadır.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, ithalat konusu malın, benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar oluşturacak miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde korunma önlemleri alabilmektedir. Korunma önlemlerine karar verilebilmesi için, ithalat miktarı ve şartlarının yerli üreticiye zarar verir nitelikte olduğunun gözlemlenmesi gerekmektedir. Gözetim uygulaması, bir malın aynı veya doğrudan rakip malları üreten yerli üreticiler üzerinde zarar tehdidi yaratan miktar ve/veya şartlarda ithal edilmesi halinde söz konusu malın ithalatının ve/veya ithalattaki gelişmelerin gözlenmesidir. Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmeler, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen veya onaylanan “Gözetim Belgesi” ile izlenmektedir. Korunma önlemleri ise; bir malın aynı veya doğrudan rakip malları üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veren veya ciddi zarar tehdidi oluşturan miktar ve/veya şartlarda ithal edildiği hallerde ülke menfaatleri de göz önüne alınarak yapılacak soruşturma sonucunda başvurulması öngörülen tedbirleri kapsamaktadır. Gözetim uygulaması bir korunma önlemi olmayıp, kapsama alınan malın ithalatına herhangi bir kısıtlama getirilmesi, vergi oranlarında bir artış yapılması veya ek mali yükümlülükler getirilmesi söz konusu değildir. İthalatta gözetim uygulaması; ilgili Karar, İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği ve Tebliğleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Gümrük idarelerince gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu belgeye istinaden eşyanın serbest dolaşıma girişi sağlanırken, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin, ithal eşyasının kıymeti ile ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınarak serbest dolaşıma girişine izin verilmektedir. İthal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması ise ek beyan ile sağlanmaktadır.

Uygulamada mükellefler gümrük idaresince gözetim belgesi verilmesi istisnai durumlarda söz konusu olduğundan, söz konusu belge temin edilememekte ve firmalar ithalat sırasında verdikleri gümrük beyannamelerinde eşyanın fatura değeri ile gözetim kıymeti arasındaki farkı “yurt dışı gider” olarak beyan etmek durumunda bırakılmaktadır. Bu durum ise  eşyanın değerini artırıp, mükelleflerin fazladan gümrük vergisi ve KDV ödemelerine yol açmaktadır. Özetle, mükelleflerin ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet artışı, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın, serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanmaktadır. 

3065 Sayılı KDVK’nun 36. Maddesine göre Cumhurbaşkanı indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı; mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

KDVK’nun 34. Maddesine göre Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, verdiği bazı özelgelerde ithal ederek yurt içinde satışını yapılan mallar için gümrükte ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması, indirimle giderilemeyen KDV nin ise daha sonraki dönemlere devredilmesi gerektiği; KDV Kanununun 29/2. maddesinde düzenlenen indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler ile 32. maddesinde sayılan istisnalar kapsamında bir teslimin bulunmaması halinde de iadesinin mümkün bulunmadığını belirtmiştir.

  • Yapılan bu yeni düzenleme uyarınca ithalatta gözetim uyarınca ödenen KDV nin indirim imkanı kalmamıştır.
  • Bu nedenle iadesi de mümkün değildir.

Ayrıca, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 262. Maddesine göre (7338 sayılı kanunun 27 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük:26.10.2021) iktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.

  • Bu hükme göre, ithal edilen emtialarla ilgili indirimi yasaklanan KDV tutarları yasanın emredici kuralına göre mükellefler tarafından gider yazılamazlar.
  • İndirilemeyen bu KDV tutarları (ithal edilen emtiaya ilişkin tutarı) malın maliyet bedeline ilave edilecektir.
  • Bu konuda ihtiyari bir tercih durumu sözkonusu değildir.
  • Aksi durumda bir tarhiyat riski gündeme gelecektir.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur[2].

 

[1]Soru, görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.

[2] Bilgilendirme Metni:

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir.

Şirketimiz tarafından bazı önemli mali hukuk içerikli konular Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

Ofisler-İletişim Bilgileri

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92

Web: www.adenymm.com.tr

Email: info@adenymm.com.tr

İstanbul Şube: Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92 

Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

E-Mail: info@adenymm.com.tr

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM