SİRKÜLER (2022)

Sayı/Konu: 2022/5: İhracat Gelirinin %25inin TL’ye Çevrilmesine İlişkin Soru-Cevaplar                              

Mevzuat: İhracat Genelgesi                    

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

 31.12.2021 tarihli T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının talimatı ile İhracat Genelgesine İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı başlıklı Ek:1 Madde eklenmiş, 3 Ocak 2022 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından “Uygulama Talimatı” yayımlanmıştı.

Bu kapsamda, uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili ise bugün İMMİB tarafında soru ve cevaplarla uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İçerik:                              

İhracat  Bedellerinin  Yüzde  25’inin  TCMB’ye  Satılması  Uygulaması Hakkında  Soru  ve  Cevaplar

1. Banka  hesabına  gelen/yatırılan  ihracat  bedelinden  yüzde  25’i  ne  zaman  TCMB’ye satılacaktır?  İBKB  düzenlense  dahi  döviz  satışı,  tebliğde  belirtilen  süreler dahilinde ertelenebilir mi?

TCMB’ye  satış  tarihi,  İBKB’nin  düzenlendiği  tarihtir.  İBKB’de  belirtilen  ihracat  bedelinin  yüzde 25’i, İBKB’nin  düzenlendiği tarihte  TCMB’ye  satılır.

2. İhracat  bedelinden  TCMB’ye  satılacak  oran  yüzde  25  midir,  daha  yüksek  oran  olabilir mi?  Eğer daha  yüksek oranda  satış  mümkünse  bu  ihracatçının  talebiyle  mi  olacaktır?

İBKB veya  DAB’da  belirtilen tutarın  tam  yüzde  25’i TCMB’ye  satılır.

3. İthalattan  kaynaklanan  döviz  borcu  olan  ihracatçıların  ithalat  yükümlülükleri,  tebliğ ve  genelgede  belirtilen  usul  ve  esaslar  dahilinde  indirildikten  sonra  kalan  kısım  için mi  İBKB  düzenlenecek  ve  yüzde  25’lik  TCMB  satışı  bu  kısım  üzerinden  mi hesaplanacaktır?

Tebliğ  ve  genelgede  belirtilen  usul  ve  esaslar  dahilinde  indirimler  uygulandıktan  sonra  kalan meblağın  ihracat  bedeli  olarak  banka  hesabına  aktarılması  esastır.  İBKB,  indirimler uygulandıktan  sonra  ortaya  çıkan  bedel  üzerinden  düzenlenir.  TCMB’ye  yapılacak  satış  da  bu bedel üzerinden hesaplanır.

4. Muafiyet  kapsamındaki  ülkelerde  yapılan  ihracat uygulamasına  tabi  olacak mıdır?

Bedeli  yüzde  25  TCMB  satışı Tebliğ  ve  genelge  uyarınca  ihracat  bedellerinin  banka  hesaplarına  alınması  zorunlu  olmayan ülkelere  yapılan  ihracatın  bedelleri  için  İBKB  düzenlenmesi  ve  dolayısıyla  TCMB’ye  satış yapılması zorunlu  değildir.

5. Hizmet  ihracatı,  mikro  ihracat  ve  transit  ticaret  bedelleri  yüzde  25  TCMB  satışı uygulamasına  tabi  olacak mıdır?

Hizmet  ihracatı,  mikro  ihracat  ve  transit  ticarete  ilişkin  bedeller,  ilgili  tebliğ  ve  genelge  kapsamı dışında  bulunmaktadır.  Dolayısı  ile  bu  bedeller  için  İBKB  düzenlenmesi  ve  TCMB’ye  satış  söz konusu  değildir.

6. Serbest  bölgelerde  yapılan  ihracata  ilişkin  bedeller  yüzde  25  TCMB  satışı uygulamasına  tabi  olacak mıdır?

Serbest  bölge  işlem  formu  kapsamında  gerçekleştirilen  5.000  ABD doları  veya  karşılığı  döviz  ya da  Türk  lirasını  geçmeyen  tutardaki  ihracat  işlemleri  muafiyet  kapsamındadır. 

Ayrıca,  serbest bölgelerde  yerleşik  firmalar  kambiyo  mevzuatı  kapsamında  yurtdışında  yerleşik  sayıldığından bu  firmalara  gelen  bedeller  için  İBKB  düzenlenmesine  ve  Merkez  Bankasına  satış  yapılmasına gerek  bulunmamaktadır.

7. Eximbank  ya  da diğer  bankalardan  kullanılan  döviz kredilerinin  geri  ödemeleri,  tebliğ kapsamında  banka  hesabına  yatırılması  gereken  tutarlardan  indirilebilir mi?

Eximbank  ya  da  diğer  bankalardan  kullanılan  döviz  kredilerinin  geri  ödemeleri,  tebliğ  ve genelge  hükümleri kapsamında  indirime  konu  edilemez.

8. Terkin  sınırları  içerisinde  kalan  ihracat  bedelleri  TCMB’ye  satış  uygulaması  dahilinde midir?

Genelgede  belirtilen  terkin  sınırlar ı dahilindeki  ihracat  bedelleri  için  İBKB  düzenlenmesi  ve TCMB’ye  satış  yapılması zorunlu  değildir.

9. Muafiyet  kapsamındaki  ihracat  bedelleri  banka  hesabına  yatırılır  ve  DAB düzenlenirse,  bu  bedellerden  yüzde  25  TCMB’ye  satılacak mıdır?

Muafiyet kapsamındaki  ihracat  bedeller  için  ihracat  bedeli  olduğunun  tevsik  edilmesi  amacıyla İBKB veya  DAB düzenletilmesi halinde  bu  bedellerin  de  %25’inin  TCMB’ye  satılması gereklidir.

Diğer  taraftan,  bu  bedellerin  sadece  Türk  lirasına  çevrilmesi  için  bir  DAB  düzenlenmesi durumunda TCMB’ye  satış  yapılmaz.

10. Yüzde  25  TCBM’ye  satış  hangi  döviz cinsleri  için  geçerli  olacaktır?

Belgelenmesi  halinde Yalnızca  ABD  Doları,  EURO  ve  İngiliz  Sterlini  cinsinden  ihracat  bedellerinin  yüzde  25’nin TCMB’ye  satışı  söz  konusudur.  Diğer  döviz  cinslerindeki ihracat  bedelleri  için  TCMB’ye  satış  söz konusu  olmayacaktır.

11. TCMB’ye  satışa  esas  yüzde  25’in  hesaplanmasında hangi  tutar dikkate  alınır?

%25’lik  döviz  satış  tutarı  İBKB’ye  bağlanacak  tutar  üzerinden  hesaplanacaktır.  Örneğin,  100  bin USD ihracat  bedelinin  80  bin  USD’lik  kısmı  için  İBKB düzenlenir.  TCMB’ye  satılacak  tutar  80  bin USD’nin  yüzde  25’ine  tekabül eden 20  bin  USD’dir.

12. İhracat  bedelinin  tamamı  veya  bir  kısmına  İBKB  düzenlenmesi  için  talimat  verilene kadar hesapta  tutulması  zorunlu  mudur?

Hayır. Bedel  ihracatçının  kullanımına  bırakılarak  İBKB  daha  sonra  düzenlenebilir.  İBKB düzenlenmesi için  talimat verildiği gün  İBKB  tutarının  %25’i  için  ilgili  döviz  hesabına  bakiyenin TCMB döviz  satışı  için  müsait olması gerekmektedir.

13. TL’ye  çevrilen  tutar sonradan  dövize  dönüştürülebilir mi?

Bedelin  TL’ye  çevrildikten sonra  ihracatçı tarafından  tasarrufu  ihracatçıya  bağlıdır.

14. Peşin  ihracat  bedelleri  için  de  döviz satış  işlemi  yapılacak mıdır?

Tebliğ  kapsamında  İBKB  düzenlenen  tüm ihracat  bedelleri  TCMB’ye satışa  konu  olacaktır. 

Peşin bedellerde  ihracatın  yapılmaması  olasılığı  olduğundan,  gelen  peşin  bedelin  sonradan prefinansman  kredisine  dönüşme  olasılığı  bulunduğundan  ve  peşin  ihracatta  İBKB düzenletmek  için  24  aylık  süre  bulunduğundan  firmanın  fiili  ihracattan  sonra  bedelin  İBKB’ye bağlanmasını talep etmesi mümkündür.

15. Gümrük  beyannamesinde  beyan  edilen  döviz  cinsi  ile  hesaba  gelen  döviz  cinsi  farklı ise  hangi  döviz cinsi  dikkate  alınacaktır?

İhracatçının  hesabına  gelen  dövizin  cinsi dikkate  alınacaktır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]Bilgilendirme Metni:


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92

Web: www.adenymm.com.tr

Email: info@adenymm.com.tr

Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): 

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi  No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA

Tel: (0212) 592 00 92 (0312) 441 39 00-

Fax: (0312) 441 39 01

Email: info@adenymm.com.tr

Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri): 

Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

Tel: (0322) 503 77 66

Email: info@adenymm.com.tr

Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92              

Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

E-Mail: info@adenymm.com.tr

Almanya Düsseldorf-Köln Ofisleri 5, 6 (Yurtdışı Outsource YMM Hizmetleri)

Tel: +49 211-2394190+49 211 - 23 94 19 20 Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Deutschland

Tel: 49 221-4309070+49 221 - 43 09 07 20 Hohenstaufenring 29-37 50674 Köln Deutschland

    

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM