SİRKÜLER (2022)

Sayı/Konu: 2022/4: Binek Araçlarda (87.03 GTİP) ÖTV Matrahı Artırılmış, Farklı Matrah Grupları ve Vergi Oranları Belirlenmiştir.

Mevzuat: 4760 Sayılı Kanun                    

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

13/01/2022 tarihli ve 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı mallar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmakta ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmektedir.

İçerik:                              

Bildiğiniz üzere, ÖTVK’na ekli bulunan (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir.  

(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Cumhurbaşkanı, (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan  mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya, listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye yetkilidir.

13/01/2022 tarihli ve 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı mallar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmakta ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmektedir.

Mezkur Karar öncesinde uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir[2]:

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler      

--- Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar 45     

--- Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar 50     

--- Diğerleri 80     

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler      

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler       

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar 45      

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp, 170.000 TL’yi aşmayanlar  50       

---- Diğerleri 80     

 --- Diğerleri       

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130      

---- Diğerleri 150

5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de “Diğerleri” gurubunda yer alan “Motor Silindir Hacmi 1600 Cm3'ü Geçmeyenler” ve “Motor Silindir Hacmi 1600 Cm³'Ü Geçen Fakat 2000 Cm³'Ü Geçmeyenler”de uygulanan ÖTV oranları ve matrahları değiştirilmiştir.

Dikkat edileceği üzere, motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenlerde özel tüketim vergisi olarak % 45 olarak belirlenen oran bundan sonra 92.000-TL yerine 120.000-TL yi aşmayanlar için; %50 oranına tabi olanlar için 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar olarak belirlenmiş tutar 120.000-TL yi aşıp 150.000-TL yi aşmanyanlar şeklinde artırılmış olup bundan önce 150.000-TL yi aşanlar için doğrudan %80 oranı yerine kademeli bir artış yapılmıştır. Buna göre, matrahı 150.000-TL yi aşıp 175.000-TL yi aşmayanlar da %60, 175.000-TL yi aşıp 200.000-TL yi aşmayanlarda %70, bunun dışındakilerde ise %80 ÖTV uygulanacaktır.

Keza, motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenlerde elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler de %45 oranı için matrah üst sınırı 114.000-TL den 130.000-TL ye, %50 oranı içinse üst matrah 210.000-TL, bunu aşanlar ise doğrudan %80 oranında vergiye tabi olacaktır.

Yapılan matrah düzenlemeleri nedeniyle uygulanacak ÖTV tutarlarının daha düşük çıkması nedeniyle düzenleme yapılan dilimlere giren araçlarda vergi avantajı çıkacağı açıktır.

87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobillerinde 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 13 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV oranları  aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

(II)  SAYILI LİSTE[3]

G.T.İ.P.

NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı

(%)

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (

87.02  pozisyonuna  girenler  hariç)  (steyşın  vagonlar  ve  yarış  arabaları  dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

 

 

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün  altında

olanlar

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 

 

 

 

 

 

15

15

10

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

-- Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

15

10

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

25

- Motorlu karavanlar

45

- Diğerleri

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

 

--- Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar

--- Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp 150.000 TL’yi aşmayanlar

--- Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp 175.000 TL’yi aşmayanlar

--- Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp 200.000 TL’yi aşmayanlar

--- Diğerleri

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir

hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar

---- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi aşmayanlar

---- Diğerleri

 

--- Diğerleri

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

---- Diğerleri

 

-- Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir

hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşanlar

 

--- Diğerleri (Elektrik motoru olmayanlar)

 

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

--- Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

--- Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

--- Motor gücü 120 kW’ı geçenler

 

 

 

45

50

60

70

80

45

50

80

130

150

130

150

220

10

25

60

 

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]Bilgilendirme Metni:


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.

[2] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.gib.gov.tr%2Ffileadmin%2Fmevzuatek%2Fotv_oranlari_tum%2F26102021_II_sayili_liste.pdf&clen=496532&chunk=true

[3] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.gib.gov.tr%2Ffileadmin%2Fmevzuatek%2Fotv_oranlari_tum%2F13012022_II_sayili_liste.pdf&clen=494158&chunk=true


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92

Web: www.adenymm.com.tr

Email: info@adenymm.com.tr

Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): 

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi  No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA

Tel: (0212) 592 00 92 (0312) 441 39 00-

Fax: (0312) 441 39 01

Email: info@adenymm.com.tr

Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri): 

Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

Tel: (0322) 503 77 66

Email: info@adenymm.com.tr

Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92              

Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

E-Mail: info@adenymm.com.tr

Almanya Düsseldorf-Köln Ofisleri 5, 6 (Yurtdışı Outsource YMM Hizmetleri)

Tel: +49 211-2394190+49 211 - 23 94 19 20 Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Deutschland

Tel: 49 221-4309070+49 221 - 43 09 07 20 Hohenstaufenring 29-37 50674 Köln Deutschland

    

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM