SİRKÜLER (2021)

Sayı/Konu: 2021/52: 2 Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi ve Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılım Belgelerinden Yapılan Kesinti Oranı %0 Olmuştur.             

Mevzuat: GVK                                          

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 3/9/2021 tarihli ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararında değişiklik yapılmıştır.

3/9/2021 tarihli ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (ç) bendinde yer alan; 

  • “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde, 
  • “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için şeklinde,

 değiştirilmiş olup anılan Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

23.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Karar’a eklenen Geçici 3. madde uyarınca; 23.12.2020 ile 31.03.2021 (sonradan uygulama süresi 30.9.2021 tarihine uzatılmıştır)  tarihi arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, uygulanacak tevkifat oranları  %0 olarak  belirlenmişti.

Buna göre, 23.12.2020 ile 30.09.2021 tarihi arasında iktisap edilen, unvanında döviz ibaresi bulunmayan ve yukarıda sayılan fonlardan da olmayan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara, elde tutma süresine bakılmaksızın %0 oranında stopaja uygulanacak iken, 01.10.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlara, katılma paylarının iki yıldan fazla süreyle elde tutulmaları durumunda %0 oranında stopaj uygulanabilecektir.

İçerik:                              

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 3/9/2021 tarihli ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararında değişiklik yapılmıştır.

3/9/2021 tarihli ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (ç) bendinde yer alan; 

  • “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde, 
  • “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için şeklinde,

 değiştirilmiş olup anılan Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahsi geçen fonlar kaynaklı kazançları için Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi 7 numaralı fıkra hükmü uyarınca gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmeyecektir.

Mezkur Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarına yer verilen 22.7.2006 tarih, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 1. maddesi ilk fıkrasında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere göre

  • “iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar” % 0 oranlı gelir vergisi tevkifatı kapsamına alınmış,
  • aynı BKK eki karar maddesinde yer alan “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar” olarak değiştirilmiştir.

2006/10731 sayılı Karar’ın eki Kararın 1 inci maddesinin (a) bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde nihai hale gelmiştir:

a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları payları hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0, 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15,

ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları payları hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0, 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için %15, diğer kazançlar için %10,

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]Bilgilendirme Metni:


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92

Web: www.adenymm.com.tr

Email: info@adenymm.com.tr

Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): 

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi  No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA

Tel: (0212) 592 00 92 (0312) 441 39 00-

Fax: (0312) 441 39 01

Email: info@adenymm.com.tr

Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri): 

Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

Tel: (0322) 503 77 66

Email: info@adenymm.com.tr

Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92              

Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

E-Mail: info@adenymm.com.tr

Almanya Düsseldorf-Köln Ofisleri 5, 6 (Yurtdışı Outsource YMM Hizmetleri)

Tel: +49 211-2394190+49 211 - 23 94 19 20 Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Deutschland

Tel: 49 221-4309070+49 221 - 43 09 07 20 Hohenstaufenring 29-37 50674 Köln Deutschland

    

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM