SİRKÜLER (2021)

Sayı/Konu: 2021/43: 2021 Yılı Mali Tatili (1 Temmuz 2021-20 Temmuz 2021)

Mevzuat:               

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

5604 sayılı Kanun uyarınca, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır.

2021 yılında mali tatil, 1 Temmuz 2021 (Perşembe) tarihinde başlayacak olup, 20 Temmuz 2021 (Salı) tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Bu çerçevede,

- Kanunen beyanname verme sürelerinin sonu mali tatile rastlayan beyannamelerin, kanun hükümleri uyarınca mali tatilin son gününü izleyen 7. günün (27 Temmuz 2021 günü) akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten “kanuni ve idari süreler” (25 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar) de mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş kabul edilmektedir. Buna göre mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler 26 Temmuz 2021 Pazartesi (25 Temmuz 2021 resmi tatil olduğu için) gününe kadar uzamış olmaktadır.

- Bildiğimiz üzere, 29 Mart 2019 tarihinde yayınlanan 115 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında; muhtasar ve prim hizmet beyannameleri (MPHB), damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin beyan süreleri değiştirilmiştir. Kanuna göre, verilme süreleri mali tatil veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içerisinde olmayan söz konusu beyannameler için mali tatil uygulaması herhangi bir değişiklik getirmemektedir. Bahsi geçen bu beyannamelerin 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü sonuna kadar (idarece bayram nedeniyle başka uzatılma olmadığı sürece) verilmesi gerekmektedir.

- Mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi ise kanuna göre uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzatılmış sayılmaktadır.

-MPHB, DV ve KDV beyannameleri üzerinde hesaplanan vergilerin ödeme tarihinde ise mali tatil dolayısıyla bir değişiklik olmamaktadır. Bu beyannamelerdeki vergilerin 26 Temmuz 2021 Pazartesi akşamına kadar, yani beyannamelerin verilmesi gereken son tarihe kadar, ödenmesi gerekmektedir.

İçerik:                              

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre mali her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır.

Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. 2021 yılı için mali tatil 1 Temmuz 2021 günü başlayıp, 20 Temmuz 2021 günü (bu tarih dahil) bitecektir. 

Konuya ilişkin 1 Sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğe göre uygulama esasları aşağıdaki gibi olacaktır:

2-Kapsama Dahil Olmayan Süreler:

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan hüküm,

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz."

şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik 27/1/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu hükme göre,

-Özel Tüketim Vergisi,

-Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi,

-Özel İletişim Vergisi,

-Şans Oyunları Vergisi İle,

-Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri Ve Belediyeler Tarafından Tarh Ve/Veya Tahsil Edilen Vergi, Resim Ve Harçlar (İthalde Alınan Katma Değer Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi Gibi),

hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

 • Ayrıca, KKDF-kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır.
 • Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

3-Kapsama Dahil Olan Süreler:

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün (yedi gün) uzamış sayılacaktır.

3.1-Beyana Dayalı Tarhiyatta, Kanuni Süresinde Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süreleri:

Tebliğin "Diğer hususlar" başlıklı (10) numaralı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

 • Diğer taraftan, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini vermeleri de mümkündür.

3.2-İkmalen, Re'sen Veya İdarece Yapılan Tarhiyatta, Vadesi Mali Tatile Rastlayan Vergi, Resim Ve Harçlar İle Vergi Cezaları Ve Gecikme Faizlerinin Ödeme Süresi:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112. maddesine göre ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan ve yargı organlarına intikal etmiş olan tarhiyatlarda ise yargı organlarınca tasdik veya tadilen tasdik edilen tutarların ödeme süresi, "Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi (Bildirim)"nin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren bir aydır.

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine göre, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

3.3-Tarh Edilen Vergilere Ve/Veya Kesilen Cezalara Karşı Uzlaşma Talep Etme Veya Cezada İndirim Hükümlerinden Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Başvurulara İlişkin Süreler:

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. 

 • Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

3.4-Devamlı Bilgi Verme Hükümleri Kapsamında Verilmesi Gereken Bilgilerin Verilmesine İlişkin Süreler:

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde veya re'sen, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya vergi dairesince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

5-Mali Tatil Nedeniyle “İşlemeyen” Süreler:

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında,

"Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar."

hükmüne yer verilmiş olup, bu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Hüküm sürelerin uzamasını değil, sürelerin işlememesini ele almaktadır.

Devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin mali tatil sebebiyle uzamasının mümkün olmadığına ilişkin yargı kararları mevcut olduğundan, bu işlemlere ilişkin gerekli adımların zamanında atılması faydalı olacaktır.

5.1-Muhasebe Kayıt Süreleri:

Vergi Usul Kanununun 219. maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.

Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

5.2-Bildirme Süreleri:

Bildirmeler, Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168 inci maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir.

Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir

5.3-Dava Açma Süreleri:

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. (Ödeme emrine karşı açılan davalarda 15 gün).

 • Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
 • Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca “çalışmaya ara verme süresine” rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Çalışmaya Ara Verme” başlıklı 61/1. maddesinin ilk cümlesi 26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 650 sayılı K.H.K. ile değiştirilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli tatil” başlıklı 102. Maddesine göre “Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.” 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun kapsamı kanunun (1.) maddesinde “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu kanunda gösterilen usullere tabidir.” şeklinde açıklanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8/3. maddesine göre, “Bu Kanun’da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.”

6-Mali Tatil Süresince Defter Ve Belgelerin İbrazı, Vergi İncelemesine Başlama:

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında,

"Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz."

hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

 • Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek;
 • Ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek,
 • Mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

7-Mali Tatil Süresince Bilgi İsteme Ve Tebligat İşlemleri:

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında,

"Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar."

hükmü yer almaktadır.

 • Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.
 • İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

8-Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Kanuni Ve İdari Süreler:

6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm,

"Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır."

şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu hükme göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

9-Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi:

6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan hüküm,

"Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü “izleyen günün mesai saati bitimine kadar” uzamış sayılır."

şeklinde değiştirilmiştir.

Mali tatil kapsamında olan ve bu Tebliğin "Diğer hususlar" başlıklı 10 numaralı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere,

- Verilme süresinin son günü mali tatil süresine rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2021 yılı için 27 Temmuz 2021 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 28 Temmuz 2021 tarihi,

- Verilme süresinin son günü mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2021 yılı için 25 Temmuz 2021 tarihi (tatil olduğundan ertesi günün mesai saatinde biter), bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 27 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bitimi olacaktır.

10-Mali Tatil Nedeniyle Uzamayacak Olan Süreler Nelerdir?:

- İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu katma değer vergisi beyannamesinin, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.2.2) bölümünde belirtilen verilme ve ödeme süreleri,

- Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.1) bölümünde belirtilen ödeme süresi,

- 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1) ve (4) No.lu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

11-SGK Beyan ve Bildirimleri:

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında yapılması gereken beyan, bildirim ve ödemelerin (işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi ve ödenmesi, idari para cezalarına itiraz ve ödeme gibi) son günleri mali tatile rastlarsa, bu bildirim, beyan ve ödemelere ait süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

12. Haziran BA-BS Bildirimleri:

396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010 ve müteakip yılların aylık dönemlerinde verecekleri Ba ve Bs formlarının usul ve esasları hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre Ba ve Bs formlarının, ilgili olduğu ayı takip eden ayın 1. günü ile son günü akşamı saat 24:00 arasında, sistem üzerinden onaylanmak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir.

2021 Haziran dönemine ilişkin formların verilme süresinin sonu olan 31 Temmuz 2021 tarihi, mali tatil veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içerisinde olmadığından, mali tatil nedeniyle bu formların verilme süresinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]Bilgilendirme Metni:


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92

Web: www.adenymm.com.tr

Email: info@adenymm.com.tr

Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri): 

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi  No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA

Tel: (0212) 592 00 92 (0312) 441 39 00-

Fax: (0312) 441 39 01

Email: info@adenymm.com.tr

Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri): 

Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

Tel: (0322) 503 77 66

Email: info@adenymm.com.tr

Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

Tel: (0212) 592 00 92

Fax: (0212) 592 00 92              

Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

E-Mail: info@adenymm.com.tr

Almanya Düsseldorf-Köln Ofisleri 5, 6 (Yurtdışı Outsource YMM Hizmetleri)

Tel: +49 211-2394190+49 211 - 23 94 19 20 Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Deutschland

Tel: 49 221-4309070+49 221 - 43 09 07 20 Hohenstaufenring 29-37 50674 Köln Deutschland

    

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM