SİRKÜLER (2021)

Sayı/Konu: 2021/36: 7326 Sayılı Kanun ve 1 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.               

Mevzuat:   

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
 • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık %0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık %5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir. 

Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

 •  mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi, 
 • ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
 • vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,
 • vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
 • işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlarıyla hazırlanan ve 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

İçerik:       

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN

7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 1)

 

I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Tebliğ ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde;

 

- vergi tabirinin, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçları,

 

- beyanname tabirinin, vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri,

 

- Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),

 

ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

Bu Tebliğde, vergi, beyanname ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabirleri, 7326 sayılı Kanunda tanımlandığı şekilde kullanılmıştır.

 

A- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ve (c) bentlerinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından Kanun kapsamına alınan alacaklar düzenlenmiş, (ç) bendinde de işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerin Kanun kapsamında olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümler çerçevesinde Kanun kapsamına giren alacaklar, tür ve dönemler itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

 

1- Alacağın Türü ve Dönemi

 

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından

 

(1) Alacağın türü

 

7326 sayılı Kanunun kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir.

 

(2) Alacağın dönemleri

 

Kanun kapsamına giren vergiler, vergilendirme dönemleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.

 

i) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.

 

Konuya ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

- Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler

 

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2021 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan/2021 ayına rastlamakla beraber beyanname verme süresinin son günü Mayıs/2021 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir.

 

Örneğin, 1-15 Nisan 2021 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Nisan/2021 ayına rastladığından kapsama girmekte, 16-30 Nisan 2021 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi Nisan/2021 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Mayıs/2021 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir.

 

Aynı şekilde, 1-15 Nisan 2021 tarihleri arasında noterler tarafından tahsil edilen ve dönemi izleyen 7 nci iş günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine yatırılması gereken noter harçları kapsama girmekte, buna karşılık 16-30 Nisan 2021 dönemine ilişkin olanlar kapsama girmemektedir.

 

- Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler

 

Mart/2021 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Nisan/2021 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

 

Örneğin, Mart/2021 dönemi katma değer vergisi kapsama girmekte, Nisan/2021 dönemi katma değer vergisinin dönemi Nisan/2021 itibarıyla sonlanmakla birlikte beyanname verme süreleri Mayıs/2021 ayına rastladığından kapsama girmemektedir.

 

- Vergilendirme dönemi 3 aylık olarak belirlenen mükellefiyetler

 

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2021 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, Nisan/2021 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir.

 

Örneğin, 1-2-3/2021 dönemi (3 aylık) gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, 4-5-6/2021 dönemine (3 aylık) ilişkin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmemektedir.

 

Ayrıca, Ocak, Şubat, Mart/2021 vergilendirme dönemine ait geçici vergiye ilişkin beyanname verme süreleri 30/4/2021 tarihinden sonra olduğu için bu geçici vergiler Kanun kapsamında değildir.

 

- Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri

 

Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan vergiler Kanun kapsamındadır.

 

Ancak, 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süreleri başlamamış olan 2020 takvim yılına ilişkin gelir vergisi taksitleri için Kanunun 2 nci maddesi hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre, bu vergiye ilişkin olarak Şubat, Mart ve Haziran/2021 aylarında ödenmesi gereken taksitler için Kanundan yararlanılması mümkün olduğu hâlde, Temmuz/2021 ayı ve sonrasında ödenecek taksitler için Kanunun 2 nci maddesinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin sona erdiği tarih ve beyanname verme süresinin son günü 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir.

 

Tasfiye dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerden kanuni beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olanlar kapsama girmektedir.

 

- Veraset ve intikal vergisi mükellefiyetleri

 

Bu vergi türünde, beyanname verme süresinin son günü 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olanlar kapsama girmektedir.

 

- Harç mükellefiyetleri

 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel olarak işlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. Bununla birlikte, harçlar da 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tarhiyata konu olabilmektedir.

 

492 sayılı Kanuna göre gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemleri nedeniyle ödenmesi gereken harç tutarı ile ilgili olarak devir ve iktisap tarihinden sonra tarhiyat yapılabilmektedir. Bu çerçevede, 30/4/2021 tarihi ve bu tarihten önce gerçekleştirilen devir ve iktisap işlemleri nedeniyle, tarh edilip Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunan ya da ihtilaflı olan alacaklar ile Kanunun yayımı tarihinden önce inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler Kanunun kapsamına girmektedir. Aynı şekilde, 30/4/2021 tarihi ve bu tarihten önce gerçekleştirilen devir ve iktisap işlemleri nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanda bulunulması da mümkündür.

 

492 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca tahsili gereken karar ve ilam harçları ile aynı Kanunun (8) sayılı tarifesi uyarınca tahsil edilen yıllık harçlardan, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama girmektedir.

 

- Ücretlilerde asgari geçim indirimi

 

Ücretlilerde asgari geçim indirimi nedeniyle ilgililer veya işverenler adına tarh ve tahakkuk ettirilen gelir vergisi ve bu vergiye bağlı cezalar Kanun kapsamındadır. Bu alacaklar için de 30/4/2021 tarihi esas alınacak, aylık ya da üç aylık vergilendirme dönemleri için yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kanun kapsamına girip girmediği tespit edilecektir.

 

ii) 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.

 

2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanun kapsamına girmektedir.

 

Ancak, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince, 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti bu Kanun kapsamında değildir.

 

18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara ilişkin olup, kayıt ve tescilin yapıldığı tarih 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olanlara ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti Kanun kapsamına girmektedir.

 

2021 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi için yapılan tarhiyatlardan 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar tahakkuk edenler kapsama girmektedir.

 

492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarife uyarınca tahsil edilen ve 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden yıllık harçlar kapsama girmektedir.

 

iii) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır.

 

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilenler Kanun kapsamındadır.

 

Örneğin; Mart/2021 dönemine ait olup 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) elektronik ortamda verilmesi gereken ancak 22/4/2021 tarihli ve VUK-133/2021-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerine göre verilme süresi 7/5/2021 tarihine uzatılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bu tarihte verilmemesine ilişkin tespitler en erken 8/5/2021 tarihinde yapılabileceğinden, bu tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamına girmemektedir. Mart/2021 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimler nedeniyle kesilmesi gereken cezalar ise Kanun kapsamına girmektedir.

 

Diğer taraftan, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında ise verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir.

 

b) Kapsama Giren İdari Para Cezaları

 

Kanun kapsamına;

 

- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre,

 

- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre,

 

- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca,

 

verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları girmektedir.

 

Ancak, 30/4/2021 tarihinden önce verilmekle birlikte 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş idari yaptırım kararlarına konu idari para cezaları Kanunun kapsamına girmemektedir.

 

c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar

 

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve 7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan alacaklardan takip için vergi dairelerine intikal edenler Kanun kapsamındadır.

 

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına;

 

- Ecrimisiller,

 

- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,

 

- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,

 

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,

 

- Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,

 

- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklar,

 

- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri,

 

- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı bedelleri,

 

gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar girmektedir.

 

6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle Kanun kapsamında yapılandırılacaktır. 

 

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli para cezaları Kanun kapsamına girmemektedir.

 

2- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “ç) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,” hükmüne yer verilerek işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili düzenlemeler Kanun kapsamına alınmış ve Kanunun 6 ncı maddesinde konuya ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

B- İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, il özel idarelerinin vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları Kanunun kapsamına girmektedir.

 

C- BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile belediyelerin anılan Kanun kapsamına giren alacakları sayılmış olup, bu alacaklar aşağıda belirtilmiştir.

 

1- 213 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar

 

- 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

- 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

kapsama girmektedir.

 

Belediyelerin 213 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklarının dönemleri bu Tebliğin (I/A-1-a) bölümünde açıklandığı şekilde tespit edilecektir.

 

Örneğin, Mart/2021 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama girmekte, Nisan/2021 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Mayıs/2021 ayında verilmesi gerektiğinden kapsama girmemektedir. Aynı şekilde, Mart/2021 dönemine ait haberleşme vergisi kapsama girmekte, Nisan/2021 dönemine ait haberleşme vergisi ise kapsama girmemektedir.

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince, 2021 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi, emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi Kanun kapsamına girmemektedir.

 

Ayrıca, 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden önce yıllık olarak tahakkuk eden ve 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16 ncı maddesine istinaden belediye meclislerince taksitle ödenmesi uygun görülen ilan ve reklam vergisi kapsama girmektedir.

 

2- 6183 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar

 

Belediyelerin bu Tebliğin (I/C-1) bölümünde açıklanan alacaklarının yanı sıra, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan asli ve fer’i amme alacakları da Kanun kapsamındadır.

 

Örneğin, 6183 sayılı Kanun kapsamında belediyelerce takip edilen ve 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları Kanun kapsamındadır.

 

3- Belediyelerin Ücret ve Pay Alacakları

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendinde, 2464 sayılı Kanunun 97 ve mükerrer 97 nci maddelerine göre tahsili gereken ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar da Kanunun kapsamındadır.

 

Örneğin, mükellefin talebi üzerine inşaat sahasında meydana gelen yıkım artığı malzemenin belediyece kaldırılması ve taşınması hizmetine ilişkin belediyelere 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden ödenmesi gereken ücretin vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce ise Kanun kapsamına girmekte, bu tarihten sonra ise girmemektedir.

 

4- Belediyelerin Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin, su abonelerinden olan ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Kanun kapsamındadır.

 

Örneğin, su kullanım dönemi 15 Mart 2021 ila 15 Nisan 2021 olan su alacağının faturada yer alan son ödeme tarihi Nisan/2021 ayı içerisine rastladığı takdirde Kanun kapsamına girmekte, Mayıs/2021 ayına rastladığı takdirde Kanun kapsamına girmemektedir.

 

5- Büyükşehir Belediyelerinin Katı Atık Ücreti Alacakları

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (4) numaralı alt bendi ile büyükşehir belediyelerinin 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Kanun kapsamındadır.

 

6- Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarına yönelik düzenleme yapılmış ve bu idarelerin vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Kanun kapsamına alınmıştır.

 

Ç- YİKOB’LARCA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

 

7326 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, YİKOB’ların vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i alacakları Kanun kapsamına alınmıştır.

 

II- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Madde kapsamına tür ve dönem açısından Kanun kapsamına alınmış olan ve bu Tebliğin “I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR” başlıklı bölümünde yer verilen tüm alacaklar girmektedir.

 

Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş alacakların yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacakların Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması (Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (ğ) ve (h) bendinde vadesi 30/4/2021 tarihi ve öncesi olarak belirlenen alacaklar için bu tarih ve öncesinin esas alınması) gerekmektedir.

 

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

 

7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 31/8/2021 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları şartı getirilmiştir.

 

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB’lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren borçlarını bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.

 

Bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi dairelerine başvuruda bulunulması halinde, ödeme planları borçluların bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve borçlulara ödeme planları müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecektir.

 

Bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçeleri (Ek:2/A, 2/B, 2/C, 2/D), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleşmiş alacaklar için madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlularca kullanılmak üzere düzenlenmiş olup alacaklı diğer idarelerce örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap etmektedir. Ayrıca, alacaklı diğer idareler alt yapılarının uygun olması hâlinde başvuruları elektronik ortamda da alabileceklerdir.  

 

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

 

213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da madde hükmünden yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

 

7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm gereğince, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmemiş olması nedeniyle ödeme süresi oluşmamış alacaklar için maddeden yararlanmak isteyen mükellefler, başvuru dilekçesinde bu hususu ayrıca belirteceklerdir.

 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında vergi dairelerince Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri (gümrük müdürlükleri) adına niyabeten takip edilen alacaklar için vergi dairelerine başvurulması mümkün bulunmayıp, bu yöndeki taleplerin ilgili idareye yapılması gerekmektedir.

 

7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onikinci fıkrası gereğince, madde hükmünden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu maddeden yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil) vazgeçmeleri gerekmektedir.

 

Öte yandan, elektronik ortamda madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır.

 

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

 

7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, madde kapsamında yapılandırılarak ödenecek tutarın tespitinde uygulanacak esaslar belirlenmiş ve alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile birlikte ödenmesi kuralı getirilmiştir.

 

Madde kapsamında, yapılandırılarak ödenecek alacakların tespitinde aşağıda yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

 

1- Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması

 

Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için esas alınan hesaplama yöntemleri kullanılarak tespit edilecektir.

 

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme faizi/gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.

 

Yİ-ÜFE tutarı, gecikme faizi veya gecikme zammı dışında Kanun kapsamına giren diğer fer’i alacaklar yerine de hesaplanabilmektedir. Bu durumda da ilgili fer’i alacağın hesaplama yöntemi kullanılarak ödenecek Yİ-ÜFE tutarı bulunacaktır.

 

Ayrıca, Yİ-ÜFE tutarı, 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) TÜİK’in her ay için belirlediği aylık değişim oranları, 1/11/2016 tarihinden itibaren Kanunun yayımlandığı Haziran 2021 ayı dâhil geçen süreye her ay için aylık %0,35 oranı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

 

Yİ-ÜFE hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihinin ayın son günü olması hâlinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş oran olacaktır.

 

TÜİK tarafından, Ocak/1980 ayından Ekim/2016 ayına kadar açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile 1/11/2016 tarihinden itibaren esas alınacak aylık oran ekli tabloda (Ek:1) yer almaktadır.

 

Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.

 

Örnek 1- 25/8/2015 vadeli bir verginin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olması hâlinde bu vergiye %111,6476 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Yİ-ÜFE Oranı ve Hesaplanacak Süre

SÜRE

ESAS ALINACAK ORAN (%)

26/8/2015 - 25/9/2015 için

Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,98

26/9/2015 - 25/10/2015 için

Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı

1,53

26/10/2015 - 25/11/2015 için

Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı

-0,20

26/11/2015 - 25/12/2015 için

Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı

-1,42

26/12/2015 - 25/1/2016 için

Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı

-0,33

26/1/2016 - 25/2/2016 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,55

26/2/2016 - 25/3/2016 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

-0,20

26/3/2016 - 25/4/2016 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,40

26/4/2016 - 25/5/2016 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,52

26/5/2016 - 25/6/2016 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı

1,48

26/6/2016 - 25/7/2016 için

Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,41

26/7/2016 - 25/8/2016 için

Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,21

26/8/2016 - 25/9/2016 için

Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,08

26/9/2016 - 25/10/2016 için

Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,29

26/10/2016 - 25/11/2016 için

Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,84

26/11/2016 - 25/12/2016 için

Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/12/2016 - 25/1/2017 için

Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/1/2017 -25/2/2017 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/2/2017 - 25/3/2017 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/3/2017 - 25/4/2017 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/4/2017 - 25/5/2017 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/5/2017 - 25/6/2017 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/6/2017 - 25/7/2017 için

Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/7/2017 - 25/8/2017 için

Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/8/2017 - 25/9/2017 için

Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/9/2017 - 25/10/2017 için

Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/10/2017 - 25/11/2017 için

Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/11/2017 - 25/12/2017 için

Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/12/2017 - 25/1/2018 için

Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/1/2018 - 25/2/2018 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/2/2018 - 25/3/2018 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/3/2018 - 25/4/2018 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/4/2018 - 25/5/2018 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/5/2018 - 25/6/2018 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/6/2018 - 25/7/2018 için

Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/7/2018 - 25/8/2018 için

Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/8/2018 - 25/9/2018 için

Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/9/2018 - 25/10/2018 için

Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/10/2018 - 25/11/2018 için

Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/11/2018 - 25/12/2018 için

Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/12/2018 - 25/1/2019 için

Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/1/2019 - 25/2/2019 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/2/2019 - 25/3/2019 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/3/2019 - 25/4/2019 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/4/2019 - 25/5/2019 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/5/2019 - 25/6/2019 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/6/2019 - 25/7/2019 için

Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/7/2019 - 25/8/2019 için

Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/8/2019 - 25/9/2019 için

Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/9/2019 - 25/10/2019 için

Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/10/2019 - 25/11/2019 için

Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/11/2019 - 25/12/2019 için

Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/12/2019 - 25/1/2020 için

Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/1/2020 - 25/2/2020 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/2/2020 - 25/3/2020 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/3/2020 - 25/4/2020 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/4/2020 - 25/5/2020 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/5/2020 - 25/6/2020 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/6/2020 - 25/7/2020 için

Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/7/2020 - 25/8/2020 için

Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/8/2020 - 25/9/2020 için

Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/9/2020 - 25/10/2020 için

Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/10/2020 - 25/11/2020 için

Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/11/2020 -25/12/2020 için

Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/12/2020 - 25/1/2021 için

Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/1/2021 - 25/2/2021 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/2/2021 - 25/3/2021 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/3/2021 - 25/4/2021 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/4/2021 - 25/5/2021 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

26/5/2021 - 8/6/2021 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı (14 gün)

[(0,35/100)/30x100]x14*

0,1638

TOPLAM Yİ-ÜFE ORANI

24,2038

*Gecikme zammının ay kesrine isabet eden günleri için Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, ilgili ay Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 30’a bölünmek suretiyle (Yİ-ÜFE aylık değişim oranı/100/30=) bulunacak günlük oran kullanılacaktır. Bulunacak rakamın virgülden sonraki 6 hanesi hesaplamalarda kullanılacak olup, 7 nci ve devam eden hanelerde bir sayı bulunması hâlinde 6 ncı hane bir üst sayıya tamamlanacak ve bulunan rakam 100 sayısı ile çarpılmak suretiyle günlük Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır. Bulunan günlük oran geçen gün sayısı ile çarpılarak ay kesrine isabet eden toplam Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır.

 

Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

 

Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

 

Örnek 2- 31/1/2019 vadeli bir verginin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olması hâlinde bu vergiye %51,1272 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine toplam Yİ-ÜFE oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Yİ-ÜFE Oranı ve Hesaplanacak Süre

SÜRE

ESAS ALINACAK ORAN (%)

1/2/2019 - 28/2/2019 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/3/2019 - 31/3/2019 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/4/2019 - 30/4/2019 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/5/2019 - 31/5/2019 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/6/2019 - 30/6/2019 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/7/2019 - 31/7/2019 için

Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/8/2019 - 31/8/2019 için

Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/9/2019 - 30/9/2019 için

Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/10/2019 - 31/10/2019 için

Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/11/2019 - 30/11/2019 için

Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/12/2019 - 31/12/2019 için

Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/1/2020 - 31/1/2020 için

Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/2/2020 - 29/2/2020 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/3/2020 - 31/3/2020 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/4/2020 - 30/4/2020 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/5/2020 - 31/5/2020 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/6/2020 - 30/6/2020 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/7/2020 - 31/7/2020 için

Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/8/2020 - 31/8/2020 için

Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/9/2020 - 30/9/2020 için

Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/10/2020 - 31/10/2020 için

Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/11/2020 - 30/11/2020 için

Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/12/2020 - 31/12/2020 için

Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/1/2021 - 31/1/2021 için

Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/2/2021 - 28/2/2021 için

Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/3/2021 - 31/3/2021 için

Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/4/2021 - 30/4/2021 için

Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/5/2021 - 31/5/2021 için

Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı

0,35

1/6/2021 - 8/6/2021 için

Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı (8 gün)

[(0,35/100)/30x100]x8

0,0936

TOPLAM Yİ-ÜFE ORANI

9,8936

 

Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

 

Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

 

Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Diğer Hususlar;

 

Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde, bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunacaktır.

 

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan asgari gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine alınacak Yİ-ÜFE tutarı için de uygulanacaktır.

 

6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran iflas ve aciz halleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da uygulanmayacak, bu hallerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durduracaktır.

 

6183 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca, belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil edilen ve tahsildarın ilk uğradığı zaman ödeme yapılmadığı takdirde %10 oranında uygulanan gecikme zammı yerine, tahsildarın ilk uğradığı aydaki Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanacaktır.

 

2- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Hâlde Ödenmemiş Vergiler

 

Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına,  Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin kesinleşmiş olup, Kanunun yayımlandığı tarih (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş vergiler girmektedir.

 

Madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

 

- vade tarihinden, Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı yerine,

 

- daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması hâlinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine,

 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

 

Yİ-ÜFE tutarı, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

 

Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde vergi aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Örnek 3- 26/2/2019 vadeli 12.500,00 TL katma değer vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 6.224,28 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 18.724,28 TL’dir.

 

Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Gecikme Zammı Hesaplanan Süre

Alacak Aslı Tutarı

(TL)

Toplam Gecikme Zammı Oranı

Gecikme Zammı Tutarı
(TL)

Toplam  Yİ-ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı
(TL)

27/2/2019 - 8/6/2021

12.500,00

%49,7942

6.224,28

%9,6021

1.200,26

 

Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Ödenecek Tutar

 

Katma Değer Vergisi

:

12.500,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)

:

1.200,26 TL

 

TOPLAM

:

13.700,26 TL

 

 

 

 

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı

:

          6.224,28 TL

 

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 13.700,26 TL tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, toplam 6.224,28 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Örnek 4- 2018 vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2018 dönemi için 44.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.900,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 12/3/2020 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyata karşı dava açılmadığından bu alacaklar 11/4/2020 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir.

 

Gelir Vergisi

:

44.000,00 TL

Vergi Ziyaı Cezası

:

44.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası

:

1.900,00 TL

Gecikme Faizi

:

8.932,00 TL

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı

:

9.105,89 TL

Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı

:

9.105,89 TL

TOPLAM

:

117.043,78 TL

Bu maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve madde kapsamına giren vergi cezalarının maddeden yararlanılarak ödenmek istenmesi hâlinde, Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bu cezaların %50’sinin ödenmesi durumunda, cezanın geri kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak, Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

 

Buna göre, örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin toplam Yİ-ÜFE oranları ve Yİ-ÜFE tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 

Gecikme Faizi Hesaplanan Süre

Alacak Aslı Tutarı

(TL)

Toplam Gecikme Faizi Oranı

Gecikme Faizi Tutarı (TL)

Toplam Yİ-ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı

(TL)

I. Taksit

1/4/2019 - 11/4/2020

22.000,00

%24,30

5.346,00

%4,2

924,00

II. Taksit

1/8/2019 - 11/4/2020

22.000,00

%16,30

3.586,00

%2,8

616,00

TOPLAM

44.000,00

8.932,00

1.540,00

 

Gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranları ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekildedir.

 

Gecikme Zammı Hesaplanan Süre

Alacak Aslı

Tutarı
(TL)

Toplam Gecikme Zammı Oranı

Gecikme Zammı Tutarı
(TL)

Toplam Yİ-ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı
(TL)

12/5/2020 - 8/6/2021

44.000,00

(Gelir V.)

%20,6952

9.105,89

%4,5276

1.992,14

12/5/2020 - 8/6/2021

44.000,00

(Vergi Ziyaı Cezası)

%20,6952

9.105,89

-----

-----

 

Ödenecek Tutar

 

 

Gelir Vergisi

:

44.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası (1.900,00 x %50=)

:

950,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)

:

1.540,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)

:

1.992,14 TL

TOPLAM

:

48.482,14 TL

 

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

 

Vergi Ziyaı Cezası

:

44.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası (1.900,00 x %50=)

:

950,00 TL

Gecikme Faizi

:

8.932,00 TL

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı

:

9.105,89 TL

Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı

:

9.105,89 TL

TOPLAM

:

72.093,78 TL

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 48.482,14 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda, toplam 72.093,78 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

3- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Vergiler

 

                7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleştiği hâlde ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için de Kanun hükmünden yararlanılabileceği belirtilmiştir.

 

                Buna göre, muhtelif şekillerde kesinleşen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklar hakkında, aşağıda açıklanan hususlar ve bu Tebliğin önceki bölümlerinde yer alan açıklamalar dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

 

a) 213 sayılı Kanunun Uzlaşma Hükümlerine Göre Kesinleşen Alacaklar

 

                7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 213 sayılı Kanunun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak ödeme süresi henüz geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

 

                Örnek 5- 26/2/2020 tarihinde verilmesi gereken gelir (stopaj) vergisi beyannamesi süresinde verilmemiştir. Mükellefin defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucu adına 92.000,00 TL gelir (stopaj) vergisi tarh edilerek bir kat vergi ziyaı cezası ile 2.300,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 29/4/2021 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.

 

Mükellef, 10/5/2021 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuş, 18/5/2021 tarihi uzlaşma günü olarak verilmiş ve aynı gün varılan uzlaşma sonucuna göre, vergi dairesince aşağıda yazılı tutarlar tahakkuk ettirilmiştir.

 

Gelir (stopaj) vergisi

:

80.000,00 TL

Vergi Ziyaı Cezası

:

35.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası

:

2.300,00 TL

Gecikme Faizi

:

17.920,00 TL

TOPLAM

:

135.220,00 TL

 

Mükellefin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla uzlaşma sonucu tahakkuk eden alacakların henüz ödeme süresi geçmemiş (vade tarihi: 18/6/2021) olduğundan, Kanunun 2 nci maddesi hükmüne göre ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Gecikme Faizi Hesaplanan Süre

Alacak Aslı Tutarı
(TL)

Toplam Gecikme Faizi Oranı

Gecikme Faizi Tutarı
(TL)

Toplam Yİ-ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı
(TL)

27/2/2020 -18/5/2021

80.000,00

%22,40

17.920,00

%4,9

3.920,00

 

Ödenecek Tutar

Gelir (stopaj) vergisi

:

80.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası (2.300,00 x %50=)

:

1.150,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)

:

3.920,00 TL

TOPLAM

:

85.070,00 TL

 

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

Vergi Ziyaı Cezası

:

35.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası (2.300,00 x %50=)

:

1.150,00 TL

Gecikme Faizi

:

17.920,00 TL

TOPLAM

:

54.070,00 TL

 

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 85.070,00 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda, toplam 54.070,00 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

b) 213 sayılı Kanunun 376 ncı Maddesinden Yararlanılarak Ödenecek Alacaklar

 

                213 sayılı Kanun uyarınca kesilmiş olan vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) dava açma süresi geçmiş, henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 

Bu safhada bulunan alacaklar için, 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesine göre indirimli olarak tahakkuk ettirilen cezanın vergi aslına bağlı olmayan bir ceza ya da iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezası olması durumunda ödenecek ceza tutarının 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirilmiş tutar üzerinden hesaplanmasına dikkat edilecektir.

 

Örnek 6- 19/3/2021 tarihinde mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayan mükellefe 9.000,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 20/4/2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef söz konusu vergi cezası için 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi hükmünden yararlanmak üzere dava açma süresinin son günü olan 20/5/2021 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir. Vergi dairesince mükellefin talebi üzerine cezanın yarısı indirilerek, kalan 4.500,00 TL özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiş ve mükellefe cezayı 20/6/2021 tarihine kadar ödemesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan bu alacağa ilişkin Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi çerçevesinde hesaplanan 4.500,00 TL özel usulsüzlük cezası, 7326 sayılı Kanun hükümlerine göre %50 oranında indirilerek tahsil edilecektir. Söz konusu cezanın %50’sine isabet eden (4.500,00 x %50=)2.250,00 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, özel usulsüzlük cezasından kalan 2.250,00 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

 

 

 

 

c) 213 sayılı Kanunun 371 inci Maddesinde Yer Alan Pişmanlık Hükümlerine Göre Beyan Edilen Matrahlar Üzerinden Tahakkuk Eden Alacaklar

 

7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

 

Ancak, 7326 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılmamış olması hâlinde pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmiş sayılacağı tabiidir. Dolayısıyla, kısmen pişmanlık ihlali olamayacağından borçlular ödedikleri tutar kadar Kanun hükmünden yararlanamayacaktır.

 

213 sayılı Kanunun pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 371 inci maddede öngörülen 15 günlük ödeme süresinde ödenmemiş olan vergiler için pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş olacak ve 7326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla vergi asılları ve bunlara hesaplanan gecikme faizi/gecikme zammı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılacaktır.

 

Kanunun yayımı tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezaları için Kanunun 3 üncü maddesinde açıklanan hükümlere göre işlem yapılması gerekmekte olup, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile ilgili yapılacak işlemler bu Tebliğin (IX/2) bölümündeki açıklamalara göre tesis edilecektir.

 

Kanunun yayımı tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen veya kesilecek olan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları için Kanunun 4 üncü maddesinde açıklanan hükümlere göre işlem yapılması gerekmekte olup, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile ilgili yapılacak işlemler bu Tebliğin (IX/2) bölümündeki açıklamalara göre tesis edilecektir.

 

Örnek 7- Eylül/2020 vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamesi 6/6/2021 tarihinde pişmanlıkla verilmiş, bunun üzerine 11.800,00 TL vergi tahakkuk etmiş ve alacağın vadesi 21/6/2021 tarihi olarak oluşmuştur. Ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi nedeniyle 2.300,00 TL tutarında özel usulsüzlük cezası kesilerek aynı gün mükellefe tebliğ edilmiştir.

 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan bu alacağa ilişkin maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, madde hükmüne göre ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Pişmanlık Zammı Hesaplanan Süre*

Alacak Aslı Tutarı

(TL)

Pişmanlık

Zammı

Oranı

Pişmanlık

Zammı Tutarı

(TL)

Yİ-ÜFE

Hesaplanacak

Süre

Toplam Yİ-ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı

(TL)

27/10/2020-

8/6/2021

11.800,00

%12,80

1.510,40

27/10/2020-

8/6/2021

%2,8

330,40

* Pişmanlık zammının hesabında Kanunun yayımı tarihi esas alınmıştır.

 

Ödenecek Tutar

Katma Değer Vergisi

:

11.800,00 TL

Damga Vergisi

:

64,10 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Pişmanlık Zammı Yerine)

:

330,40 TL

TOPLAM

:

12.194,50 TL

 

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

 

Pişmanlık Zammı (Katma Değer Vergisi için)

     :

1.510,40 TL

Yukarıda belirtilen 12.194,50 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, 1.510,40 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Mükellefe kesilmiş olan 2.300,00 TL tutarındaki özel usulsüzlük cezasına ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 6/6/2021 tarihinde tebliğ edilmiş olması ve 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihi itibarıyla 30 günlük dava açma süresinin geçmemiş olması nedeniyle bu ceza için Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Mükellefçe, yapılandırılan tutarın tamamının 7326 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmemesi hâlinde, pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş sayılacak ve Kanun hükmünden yararlanılamayacaktır.

 

ç) 213 sayılı Kanunun 379 uncu Maddesinden Yararlanılarak Ödenecek Alacaklar

 

213 sayılı Kanunun “Kanun yolundan vazgeçme” başlıklı 379 uncu maddesinde “Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

 

1. Kaldırılan vergi tutarının %60'ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75'i,

 

2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25'i ve tasdik edilen tutarının %75'i,

 

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80'inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra kapsamında ödenmesi şarttır…” hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla, 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi hükmünden yararlanmak üzere Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) davadan tamamen feragat edilerek anılan maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarından, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar için 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerinden yararlanılabilecektir.

 

Ancak, 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasında bu madde hükmünden yararlananların, ayrıca 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Dolayısıyla, 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesine göre tahakkuk eden ve tahakkuk tarihinden itibaren bir aylık ödeme süresi 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla geçmemiş olan alacakların bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenmesi hâlinde, ayrıca 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen indirimlerden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Örnek 8- Mükellef hakkında Kasım/2019 dönemine ilişkin katma değer vergisine yönelik yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen rapor uyarınca 180.000,00 TL katma değer vergisi tarh edilmiş, 180.000,00 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. Mükellef bu ihbarnameye karşı süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Yapılan yargılama sonucunda vergi mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere verginin 60.000,00 TL ve bu vergiye bağlı vergi ziyaı cezasının 60.000,00 TL tutarındaki kısımlarının tasdik edilmesi, vergi ve cezanın kalan kısımlarının ise kaldırılması yönünde karar verilmiştir.

 

Mükellef, 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi hükmünden yararlanmak için 20/5/2021 tarihinde vergi dairesine kanuni süresi içerisinde başvurmuştur.