SİRKÜLER (2020)

Sayı/Konu: 2020/98: 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Çeşitli Düzenlemeler                               

Mevzuat:                                                  

Web: www.adenymm.com.tr

Email [1] : info@adenymm.com.tr , cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet :

7256 sayılı Kanunun;

- 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı(Gümrük), Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları ile bazı kurum ve kuruluşların bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına,

- 15 inci maddesiyle, ayrı bir iş yeri açmaksızın oturdukları evlerde, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar belirli şartlar dahlinde gelir vergisi muafiyeti kapsamına alınmakta,

- 16 ncı maddesiyle, tam mükellef gelir vergisi mükelleflerinin mikro ihracat kapsamındaki gelirlerinin %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmakta,

- 17 nci maddesiyle, Tam mükellef sermaye şirketlerinin geri almış oldukları kendi hisse senetlerini hangi şekillerde elden çıkarmaları durumunda dağıtılmış kar payı sayılacağı ve gelir vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmakta,

- 18 inci maddesiyle, 15 inci maddeyle getirilen esnaf muafiyetine ilişkin düzenlemede yer alan hasılat tutarının her yıl yeniden değerleme oranı kapsamında güncellenmesi amaçlanmakta,

- 19 uncu maddesiyle, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümlerin yer aldığı GVK’nin geçici 67 nci maddesinin yürürlük süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve Cumhurbaşkanına maddenin yürürlüğünü 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmekte ayrıca, foreks işlemlerinden elde edilen kazançlar da madde kapsamına alınmakta,

- 20 inci maddesiyle, jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerin %20 oranında tevkifat yapılarak vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren GVK’nin geçici 68 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta,

- 21 inci maddesiyle, yurt dışında veya Türkiye’de bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla GVK’ye geçici 93 üncü madde ihdas edilerek maddede yer alan şartlar dahlinde bildirimde bulunanların bildirim konusu varlıkları nedeniyle vergi incelemesine tabi tutulamayacakları hüküm altına alınmakta ve Cumhurbaşkanına her defasında altı ayı geçmemek üzere toplam 1 yıla kadar maddenin yürürlük süresini uzatma yetkisi verilmekte,

- 35 inci maddesiyle, Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların, 5 hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranının %18 olarak uygulanması öngörülmekte,

- 36 ncı maddesiyle, dernek veya vakıfların elde ettikleri kesinti suretiyle vergilendirilmiş taşınmaz kira gelirleri ve menkul kıymet gelirleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölyeler, otelcilik ve turizm meslek liselerindeki uygulama otelleri, çıraklık ve halk eğitim merkezleri gibi birimlerinin elde ettikleri gelirler dolayısıyla iktisadi işletme oluşmaması uygulamasına yönelik hükümler içeren KVK’nin geçici 2 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta,

- 37 nci maddesiyle, Türkiye'de oynanması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasının oynanacağı tarihe göre güncelleme yapılmak suretiyle (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil terkin uygulaması kapsamında yurtiçinden temin edilmesine imkan veren geçici 17 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılım bağışı ve bağışı yapacak olanların bunları temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına yönelik geçici 23 üncü maddesinin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarında katma değer vergisi istisnası sağlanmıştır.

- 6111 sayılı Kanunun İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yapılacak teslim ve hizmetlerin, katma değer vergisinden istisna edilmesine ilişkin geçici 16 ncı maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır. ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu Sirkülerde yapılandırma düzenlemesi ve varlık barışı hükümleri dışındaki yasal düzenlemeler ele alınmaktadır.

İçerik:                              

7256 sayılı Kanunun;

- 15 inci maddesiyle, ayrı bir iş yeri açmaksızın oturdukları evlerde, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar belirli şartlar dahlinde gelir vergisi muafiyeti kapsamına alınmaktadır:

MADDE 15 –  31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (10) numaralı bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

10. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir . Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

- 16 ncı maddesiyle, tam mükellef gelir vergisi mükelleflerinin mikro ihracat kapsamındaki kazancının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır:

MADDE 16 –  193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

- 17 nci maddesiyle, tam mükellef sermaye şirketlerinin geri almış oldukları kendi hisse senetlerini hangi şekillerde elden çıkarmaları durumunda dağıtılmış kar payı sayılacağı ve gelir vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmaktadır:

MADDE 17 –  193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır.

Bu fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez. Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.”

- 18 inci maddesiyle, 15 inci maddeyle getirilen esnaf muafiyetine ilişkin düzenlemede yer alan hasılat tutarının her yıl yeniden değerleme oranı kapsamında güncellenmesi amaçlanmaktadır.

- 19 uncu maddesiyle, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümlerin yer aldığı GVK’nin geçici 67 nci maddesinin yürürlük süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve Cumhurbaşkanına maddenin yürürlüğünü 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmekte ayrıca, foreks işlemlerinden elde edilen kazançlar da madde kapsamına alınmaktadır:

MADDE 19 –  193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “(Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin açık olarak kesinti suretiyle ödenen vergileri de kapsama almadığı durumlar dahil).” ibaresi eklenmiş, (13) numaralı fıkrasının ikinci paragrafına “opsiyon sözleşmeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmeler” ibaresi eklenmiş, (19) numaralı fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tarihi beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

- 20 inci maddesiyle, jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerin %20 oranında tevkifat yapılarak vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren GVK’nin geçici 68 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır:

MADDE 20 –  193 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

31/12/2025 tarihine kadar, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Ödemeyi yapanın 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenmiş olan istisnanın tevkif yoluyla ödenecek gelir vergisine etkisi yoktur. Lisans sahibi veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı lisans sahibi veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından yerine getirilir.”

- 35 inci maddesiyle, Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların, 5 hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranının %18 olarak uygulanması öngörülmektedir:

MADDE 35 –  13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(6) Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

- 36 ncı maddesiyle, dernek veya vakıfların elde ettikleri kesinti suretiyle vergilendirilmiş taşınmaz kira gelirleri ve menkul kıymet gelirleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölyeler, otelcilik ve turizm meslek liselerindeki uygulama otelleri, çıraklık ve halk eğitim merkezleri gibi birimlerinin elde ettikleri gelirler dolayısıyla iktisadi işletme oluşmaması uygulamasına yönelik hükümler içeren KVK’nin geçici 2 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır:

MADDE 36 –  5520 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın (c) ve (ç) bentleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

- 37 nci maddesiyle, Türkiye'de oynanması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasının oynanacağı tarihe göre güncelleme yapılmak suretiyle (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

MADDE 37 –  5520 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2020” ibaresi “2021” şeklinde değiştirilmiştir.

- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil terkin uygulaması kapsamında yurtiçinden temin edilmesine imkan veren geçici 17 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır:

MADDE 23 –  25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiştir.”

- Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılım bağışı ve bağışı yapacak olanların bunları temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına yönelik geçici 23 üncü maddesinin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarında katma değer vergisi istisnası sağlanmıştır.

- 6111 sayılı Kanunun İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yapılacak teslim ve hizmetlerin, katma değer vergisinden istisna edilmesine ilişkin geçici 16 ncı maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır. ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]


[1] Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için mail atmanızı rica ederiz.


[i] Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik ", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Ofis 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):

Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: 0212 592 00 92

Fax: 0212 592 00 92

GSM: 0505 680 42 54

Web: www.adenymm.com.tr

www.taxauditingymm.com

Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri):  

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi  No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA

Tel:  (0312) 441 39 00

Fax: (0312) 441 39 01

Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri):  

Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA

Tel: 0322 503 77 66

Periyod Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri)

Tel: 0212 592 00 92

Fax: 0212 592 00 92

Mail: info@adenymm.com.tr