SİRKÜLER (2020)

Sayı: 2020/2                                

Konu: İhracat Gelirlerinin %80 İnin Bankalar Kanalıyla DAB a Bağlanmasına İlişkin Hüküm Kaldırılmıştır.

Mevzuat: 32 Sayılı Karar

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin  Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Tebliğ No: 2019-32/56)[2] ile ihracat bedellerinin yurda 180 gün içinde getirilerek %80 inin bankaya bozdurulmasına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır. Bu kapsamda, ihracatçılar tarafından ihracat bedelleri DAB a bağlanmadan tasarruf imkanına sahip olacaktır.

DAB a bağlanma zorunluluğu kaldırılan bu bedeller için bankalarca 1İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenerek ihracat taahhütleri/hesabı bu belgeye göre kapatılacaktır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

İçerik:                              

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile 4/9/2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve bu bedelin de % 80’nın bankaya satılarak TL’ye çevrilme zorunluluğu getirilmişti.

Daha sonra yayımlanan Tebliğler ile ihracat bedellerinin ülkemize getirilmesi TL ye çevrilmesine ilişkin yasal zorunluluk 4/3/2020 tarihine kadar daha uzatılmıştı.

Tebliğdeki en önemli husus, ihracat bedellerinin en az %80'inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına çevrilmesi) zorunluluğunun kaldırılmasıdır.

Keza, İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunlu olduğu belirtilmiştir.

“Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “getirilerek bir bankaya satılması” ibareleri “getirilmesi” şeklinde değiştirilmiş,  dördüncü fıkrasında yer alan “getirilerek bankalara satılması” ibaresi “getirilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.”

Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “getirilerek, bankalara satılmasından” ibaresi “getirilmesinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve satışının yapılmasını” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu devam etmekte olup, getirilen bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmıştır.

“(1) Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

“(3) İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.”

Yapılan düzenlemelerden öne çıkan başka bir husus ise terkin uygulamasına ilişkindir. Buna göre, her bir gümrük beyannamesi itibariyle belli bir tutara kadar ihracat bedelinin yurda getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Buna göre her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 9uncu maddede belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Ayrıca, bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair Tebliği eki EK-1’de yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygulamaya alınmadığından, alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkün olacaktır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için mail atmanızı rica ederiz.

[2]

31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995 (5. Mükerrer)


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri): Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: 0212 592 00 92

Fax: 0212 592 00 92

GSM: 0505 680 42 54

Web: www.adenymm.com.tr

www.taxauditingymm.com

Ankara Ofis 1-(YMM Hizmetleri): Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat: 3) Yıldız-Çankaya/ANKARA

Tel:  (0312) 441 39 00

Fax: (0312) 441 39 01

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 Daire:7 Çankaya / ANKARA
Email:
info@noteoffice.com.tr
Tel: 0.312.439 40 60

GaziAntep İrtibat Ofisi 1: Mücahitler Mah. 9. Cad. Gümüşburun İş Merkezi Kat:4 No:28 ŞehitKamil/GaziAntep

    

WeCreativez WhatsApp Support
ADEN YMM