SİRKÜLER (2019)

Sayı: 2019/84                              

Konu: Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle Belge Düzenlenmesine İlişkin Özel Durumlar (509 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği)

Mevzuat: 213 sayılı VUK

Web: www.adenymm.com.tr

Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr

Özet:

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile e-belge konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili Tebliğ için https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf adresinden erişim mümkündür.

İçerik:                              

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

 • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.  Bir diğer ifadeyle, e fatura düzenlemek zorunda kalan tüm mükellefler artık e arşiv fatura da düzenlemek zorunda kalacaklardır. Bunun için faturanın tutarının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
 • E-İrsaliye için temel kural 2018 ve müteakip dönemler için 25 milyon TL brüt ciro olup, bunlar 01.07.2020 tarihi itibariyle e-irsaliye düzenleyecektir. Bazı mükellef grupları içinse ciro şartı bulunmaksızın irsaliye olarak düzenlenmesi zorunlu halet getirilmiştir.
 • Düzenleme ile, bazı mükellefler 2018 ve 2019 yılları cirolarına göre, bazı mükellef grupları ise yaptıkları faaliyet konusuna göre e-fatura uygulamasına tabi olacaklardır.
 • E Fatura uygulamasına tabi mükelleflerden, ülkemizde ikamet etmeyenler için düzenlenen “özel fatura” ve “bavul ticareti kapsamında satışlar” ile “yolcu beraberi eşya satışı yapanlar” da faturalarını artık e fatura olarak düzenlemek zorunda kalacaklardır.  
 • e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu gerekçe ile, artık e-fatura kapsamında olmayan mükellef grupları düzenledikleri faturalar vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden 01.01.2020 tarihinden itibaren gönderilmesi gerekecektir. Bu limitler dışında kalan faturalar kağıt ortamında düzenlenebilecektir.
 • Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır. Bunun için 01.02.2020 tarihinde aktif olarak mükellef olunması gerekmektedir. Buna karşın, 01.02.2020 tarihinden sonra faaliyete başlayan serbest meslek erbapları ise işe başladıkları ayı izleyen 3. Ayın sonuna  kadar e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek zorunda kalacaklardır.
 • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
 • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.
 • Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir. Bu mükellefler, 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura, yıl içinde lisans alanlar ise bu ayı takip eden 4. ayın başından itibaren e-fatura düzenleyeceklerdir. Herhangi ciro şartı e faturaya geçiş için aranmamaktadır. E fatura zorunluluğu olduğundan, e arşiv fatura zorunluluğu da bulunmaktadır. E-irsaliye uygulaması açısından ise, 01.07.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye düzenlenmesi gerekecektir.
 • Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.
 • Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.
 • E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

                         

[i]


[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için mail atmanızı rica ederiz.


[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.

Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.

“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:

OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul 1  (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri): Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL

Tel: 0212 592 00 92

Fax: 0212 592 00 92

GSM: 0505 680 42 54

Web: www.adenymm.com.tr

www.taxauditingymm.com

Ankara Ofis 1-(YMM Hizmetleri): Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak Prestij İş Merkezi No: 14/6 (Kat: 3) Yıldız-Çankaya/ANKARA

Tel:  (0312) 441 39 00

Fax: (0312) 441 39 01

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 Daire:7 Çankaya / ANKARA
Email:
info@noteoffice.com.tr
Tel: 0.312.439 40 60

GaziAntep İrtibat Ofisi 1: Mücahitler Mah. 9. Cad. Gümüşburun İş Merkezi Kat:4 No:28 ŞehitKamil/GaziAntep